banner

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

Η προμήθεια θα γίνει στο πλαίσιο του προγράμματος του  έργου   µε  τίτλο  «ΑΓΩΓΟΙ  ΟΜΒΡΙΩΝ  ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΚΙΛΚΙΣ» που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του ΥΠΕΣ στον  Άξονα  Προτεραιότητας  «Υποδομές  αντιπλημμυρικής  προστασίας  και  αποκατάστασης  ζημιών από φυσικές καταστροφές», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VI, του Προγράμματος «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι».

Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται µέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται µε δανειακή σύµβαση μεταξύ της ΔΕΥΑΚ  και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η ανάλυση της συμμετοχής είναι:  75% ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ,

25% Τ. Π. &  ΔΑΝΕΙΩΝ.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την έδρα της υπηρεσίας, 1ο χλμ Κιλκίς – Ξηρόβρυσης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Πληροφορίες στο τηλ. 2341029330, FAX:2341029320. Επίσης προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από τις 17-10-2019 στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.deyak.gr , ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ,  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 2019, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 31/10/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.  με κριτήριο ανάθεσης της   πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτώνπου δραστηριοποιούνται στην συγκεκριμένη κατηγορία.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

 Η παραπάνω δαπάνη είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΚ με κωδικό (11.02.01.14 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) και του Κ.Α. 54.00.28 (ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ).

Το σχετικό CPV 30214000-2 Σταθμοί εργασίας.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ.

pdf 200

Ετικέτες

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της υπηρεσίας «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΠΟΛΥ ΥΨΥΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ»

Η υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος του έργου µε τίτλο «ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ» που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του ΥΠΕΣ στον Άξονα Προτεραιότητας «Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VI, του Προγράμματος «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι».
Η χρηματοδότηση πραγματοποιείται µέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται µε δανειακή σύµβαση μεταξύ της ΔΕΥΑΚ και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) του Υπουργείου Εσωτερικών.
Η ανάλυση της συμμετοχής είναι: 75% ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ,
25% Τ. Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την έδρα της υπηρεσίας, 1ο χλμ Κιλκίς – Ξηρόβρυσης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Πληροφορίες στο τηλ. 2341029330, FAX:2341029320. Επίσης προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από τις 17-10-2019 στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.deyak.gr , ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 2019, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 31-10-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. με κριτήριο ανάθεσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της της σύμβασης.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.
Η παραπάνω δαπάνη είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΚ με κωδικό 11.02.01.13 (ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΠΟΛΥ ΥΨHΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ) και του Κ.Α. 54.00.28 (ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ).
Το σχετικό (CPV) : 71354200-6 Υπηρεσίες εναέριας χαρτογράφησης .
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ.

pdf 200

Ετικέτες

Προμήθεια ειδών για την ενεργητική πυροπροστασία Δημοτικών κτηρίων

Με την παρούσα διακήρυξη πρόκειται ο Δήμος Κιλκίς να προχωρήσει στην ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ (ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ).Συγκεκριμένα θα γίνει προμήθεια διαφόρων υλικών και συστημάτων
πυροπροστασίας για την πλήρη εφαρμογή των εγκεκριμένων μελετών πυροπροστασίας του Δημαρχείου
Κιλκίς και του Χώρου Θεατρικών Παραστάσεων (ΧΘΠ -πρώην Συνεδριακό) .

pdf 200

Ετικέτες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου, προς σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών παρασκευής γευμάτων για τους πρόσφυγες και μετανάστες της Ανοικτής  Δομής Προσωρινής Φιλοξενίας στη Νέα Καβάλα του Δήμου Παιονίας του Νομού Κιλκίς, συνολικής χρονικής διάρκειας 23 ημερών (08-30 Σεπτεμβρίου 2019). 

pdf 200

Ετικέτες

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΔΑ)

Η διαδικασία δημοπράτησης των μεγάλων έργων κατασκευής δικτύων διανομής φυσικού αερίου σε 18 πόλεις, στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας, έχει πλέον ξεκινήσει.

Ετικέτες

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

Σας διαβιβάζουμε τη προκήρυξη διαγωνισμού με αριθμό:14124 /1-07-2019 που αφορά την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού - Προμήθεια και τοποθέτηση διακοσμητικών ιστών φωτισμού Δήμου Κιλκίς»,ΑΡ. ΜΕΛ.Π11/2019

Περίληψη διακήρυξης - Προμήθεια Χημικών Υλικών για την απολύμανση ποσίμου νερού και για τις Ε.Ε.Λ. Κιλκίς, Καστανιών, Κρηστώνης, Ν. Σάντας, Δήμου Κιλκίς, Έτους 2019

Η ΔΕΥΑ Κιλκίς ανακοινώνει ότι κατόπιν της με αριθμό 10-148/16-05-2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου διενεργεί  συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα για την Προμήθεια «Προμήθεια Χημικών Υλικών για την απολύμανση  ποσίμου νερού και για τις Ε.Ε.Λ. Κιλκίς,  Καστανιών, Κρηστώνης, Ν. Σάντας, Δήμου Κιλκίς, Έτους 2019», με την οποία ορίζεται ότι ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 30 του μηνός Μαΐου του έτους 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μμ., στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς, 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς – Ξηρόβρυση.

pdf 200

Περίληψη διακήρυξης - Εργαστηριακές αναλύσεις νερού ανθρώπινης κατανάλωσης Δήμου Κιλκίς

Η ΔΕΥΑ Κιλκίς ανακοινώνει ότι κατόπιν της με αριθμό 10-147/16-05-2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την Υπηρεσία «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ, ΣΕ: 1) ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΚΑΙ 2) ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2019»

pdf 200

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Διαγωνισμοί – Συμβάσεις (Δημοσίευση Διακήρυξης Ανοικτού
Μειοδοτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Ιχθυηρών και Οστρακοειδών)
ΣΧΕΤ.: α. ΚΥΑ 2/8/2008 (ΦΕΚ 2441/2-12-2008) «Καθορισμός Τιμής
Δημοσιευμάτων στον Τύπο»
β. Φ.830/67/858522/Σ.6092/20 Ιουλ 12/ΓΕΣ/ΔΟΙ/3α
γ. Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών»
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 01/2018
Σας γνωρίζουμε ότι η Μεραρχία, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (γ)
σχετικό, θα προβεί στη διενέργεια ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού
που θα αφορά στην προμήθεια:
«Νωπών και κατεψυγμένων Ιχθυηρών και οστρακοειδών, για τις
ανάγκες των Μονάδων-Υπηρεσιών (Λέσχες, ΚΑΑΥ, Νοσοκομεία) της
Φρουράς Θεσσαλονίκης, Κιλκίς – Νέας Σάντας και των ΚΑΑΥ Νέας
Φώκαιας και Λεπτοκαρυάς, καθώς και λειτουργία Ιχθυοπωλείου εντός
του Στρατιωτικού Πρατηρίου Θεσ/νίκης»
Μετά από τα παραπάνω, σας αποστέλλουμε συνημμένα την υπ’ αριθ.
01/2018 προκήρυξη (περίληψη της αντίστοιχης διακήρυξης) και το σχετικό κείμενο
προς δημοσίευση στον Τύπο, που αφορά στον υπόψη διαγωνισμό και
παρακαλούμε:
α. Τα Επιμελητήρια – Σωματεία – Σύνδεσμοι να μεριμνήσουν ώστε να
λάβουν έγκαιρα γνώση τα μέλη τους, με σκοπό την όσο το δυνατό ευρύτερη
συμμετοχή σ’ αυτόν και για την τοιχοκόλληση της συνημμένης ανακοίνωσης στον
Πίνακα Ανακοινώσεων τους και την αποστολή των αντίστοιχων δικαιολογητικών
στη Διεύθυνσή μας (ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, Στρατόπεδο «ΝΤΑΛΙΠΗ», οδός Κωνσταντίνου Καραμανλή 19,
Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, ΒΣΤ 903, ΤΚ 55133).
β. Η εφημερίδα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»:
(1) Να δημοσιεύσει το συνημμένο κείμενο προς δημοσίευση, την
08 Μαρ 18 και σε περίπτωση που αυτή δεν κυκλοφορεί αυτή την ημέρα, η
δημοσίευση να γίνει την επόμενη. Κατά τη δημοσίευση:
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ – ΜΗΤΡΩΟ
ΑΔΑ: Ω4ΞΡ6-ΦΩ3
ΑΔΑΜ: 18PROC002602159
- 2 -
./.
(α) Να χρησιμοποιηθούν στοιχεία Νο 6 και μόνο σε
περίπτωση έλλειψης τέτοιων στοιχείων να χρησιμοποιηθούν Νο 8.
(β) Οι τίτλοι της δημοσίευσης να καταλαμβάνουν χώρο όχι
ανώτερο των 10 χιλ., οι δε υπότιτλοι όχι ανώτερο των 7 χιλ.
(γ) Ο τίτλος της Μονάδας στο τέλος της διακήρυξης δε θα
υπερβαίνει τον 1 στίχο και 3 χιλιοστά.
(2) Να εκδώσει τιμολόγιο με τις τιμές που καθορίζονται στο (α)
σχετικό, συνοδευόμενο από τρία (3) φύλλα του τεύχους της εφημερίδας όπου έγινε
η δημοσίευση, αναλυτικό λογαριασμό τραπέζης και βεβαίωση αρμόδιου
πρακτορείου για το ύψος της κυκλοφορίας της εφημερίδας, με τα παρακάτω
στοιχεία τιμολόγησης:
Λόχος Στρατηγείου ΜΕΡΥΠ
Στρατόπεδο «ΝΤΑΛΙΠΗ»
Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
ΑΦΜ: 090153025
ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ
Η ΜΕΡΥΠ/ΛΣ αφού παραλάβει τα δικαιολογητικά, να προβεί έγκαιρα
στη σύνταξη και εξαγορά της σχετικής δαπάνης δημοσίευσης της διακήρυξης στις
εφημερίδες, αιτούμενος το αναγκαίο ποσό, από τη ΜΕΡΥΠ/ΔΟΙ.
Το ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ στο οποίο κοινοποιείται η διακήρυξη (υ.τ.α.),
παρακαλείται για την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα www.army.gr.
Το Γ΄ ΣΣ που κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α) παρακαλείται για την
ενημέρωσή του.
Τέλος, ο Δήμος Θεσσαλονίκης παρακαλείται όπως αναρτήσει τη
συνημμένη διακήρυξη στους χώρους ανακοινώσεών του, για την ευρύτερη
ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
Χειριστής θέματος: Ταγματάρχης Πασχαλίδης Παναγιώτης,
Τμηματάρχης IV Τμήματος ΜΕΡΥΠ/ΔΕΜ, τηλ.: 2310-025278, φαξ: 2310-025277
e-mail: .
Υπτγος Γρηγόριος Γρηγοριάδης
Ακριβές Αντίγραφο Διοικητής
Τχης (ΕΜ) Παναγιώτης Πασχαλίδης
Τμχης ΔΕΜ/ΙV
- 3 -
./.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας, Ακαδημίας 7 ΤΚ 10671
e-mail:
Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης Τσιμισκή 29 ΤΚ 54624
e-mail:
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλους 27, TK 54624
e-mail:
Εμπορικός Σύλλογος Θεσ/νίκης, πλατεία Μοριχόβου 1, TK 54625
e-mail:
Σύνδεσμος Ιχθυοπωλών – Ιχθυεμπόρων Θεσσαλονίκης, Μενεξέ 1, ΤΚ 54624
e-mail:
Δήμος Θεσσαλονίκης, Βασιλέως Γεωργίου 1, TK 54640,
e-mail:
Εφημερίδα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», e-mail:
Αποδέκτες για Πληροφορία
ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ
Γ΄ΣΣ/ΔΥΔΜ
ΜΕΡΥΠ/ΔΕΜ – ΔΟΙ
34 Μ/Κ ΤΑΞ/4ο ΕΓ
71 Α/Μ ΤΑΞ/4ο ΕΓ
ΛΣ/ΜΕΡΥΠ
ΣΠ Θεσ/νίκης, ΣΠ Κιλκίς
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού