banner

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

Προκήρυξη διαγωνισμού με αριθμό: 5383/13-03-2019 που αφορά την προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΚΑΔΩΝ ΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΥΓΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 (του Δήμου Κιλκίς και των Νομικών του Προσώπων)
Αρ. Μελ. ΚΟΠ 14/2018 του Ανοιχτού διαγωνισμού και παρακαλούμε για τη δημοσίευση της βάσει της υπ΄ αριθμ.2/82452/0020/12-11-2008 κοινής υπουργικής απόφασης, και παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τη δημοσίευσης της.

 pdf 200

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

«ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΟΥ, ΔΟΪΡΑΝΗΣ, ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ, ΜΟΥΡΙΩΝ, ΧΕΡΣΟΥ ΚΑΙ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΈΤΟΥΣ 2019»

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

1.Εκτίθεται σε δημοπρασία με Διεθνή Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό η «Προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου Παιονίας έτους 2019», συνολικού προϋπολογισμού 533.595,04 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Παιονίας, του Ν.Π.Δ.Δ. αυτού, της Κοινωφελούς Επιχείρησης και των Σχολικών Επιτροπών Ά/θμιας & ΄Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παιονίας.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι : α) για τα καύσιμα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης του πετρελαίου κίνησης, θέρμανσης και της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων όπως αυτή προσδιορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το Νομό Κιλκίς, κατά την ημέρα παράδοσης. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%.(Ν.4257/14 , άρθρο 63).
β) για τα λιπαντικά την χαμηλότερη τιμή.
2. Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) : 12.2.2019
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών ορίζεται η 19.3.2019 και ώρα 15.00.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής θα πραγματοποιηθεί την 26.3.2019 και ώρα 10.00.
3. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι υποψήφιοι ικανοί να προσφέρουν τα προς προμήθεια είδη, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση, δηλαδή Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και Κοινοπραξίες Προμηθευτών. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα.
4. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο
ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την σχετική διαδικασία εγγραφής.
5. Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2 % της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. , ήτοι 8.607,00 €.
Οι οικονομικοί φορείς που υποβάλουν προσφορά σε συγκεκριμένη ομάδα/υποομάδα προσκομίζουν εγγυητική επιστολή που αντιστοιχεί στο 2% εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. και απευθύνεται αποκλειστικά στον Δήμο Παιονίας.
6. Όλα τα σχετικά των τευχών του διαγωνισμού ευρίσκονται στα γραφεία του Δήμου Παιονίας όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λαμβάνουν γνώση (Τμήμα Προμηθειών, Μ. Αλεξάνδρου 75-77, 1ος όροφος, τηλ. 2343350169, 2343350137, fax 2343350169, κ. Τσούπα Αγγελίνα, κ. Δελαρούδης Δημήτριος).
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Επίσης, θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Παιονίας www.paionia.gov.gr.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

1.Εκτίθεται σε δημοπρασία με Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό η «Συντήρηση & Επισκευή οχημάτων & μηχανημάτων έργου του Δήμου Παιονίας – Προμήθεια ανταλλακτικών για το έτος 2019», συνολικού προϋπολογισμού 180.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
2. Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) : 12.2.2019
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών ορίζεται η 12.3.2019 και ώρα 15.00.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής θα πραγματοποιηθεί την 18.3.2019 και ώρα 10.00.
3. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι υποψήφιοι ικανοί να προσφέρουν τα προς προμήθεια είδη, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση, δηλαδή Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και Κοινοπραξίες Προμηθευτών. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα.
4. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την σχετική διαδικασία εγγραφής.
5. Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. , ήτοι 2.905,00 €.
Οι οικονομικοί φορείς που υποβάλουν προσφορά σε συγκεκριμένη
ομάδα/υποομάδα προσκομίζουν εγγυητική επιστολή που αντιστοιχεί στο
2% εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.
6. Όλα τα σχετικά των τευχών του διαγωνισμού ευρίσκονται στα γραφεία
του Δήμου Παιονίας όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες να λαμβάνουν γνώση (Τμήμα Προμηθειών, Μ. Αλεξάνδρου 75-77,
1ος όροφος, τηλ. 2343350169, 2343350137, fax 2343350169, κ. Τσούπα
Αγγελίνα, κ. Δελαρούδης Δημήτριος).
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε
ηλεκτρονική μορφή (.pdf) στην διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Επίσης, θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα
τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Παιονίας
www.paionia.gov.gr.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗΣ

Πρόσκληση για την ανάθεση του έργου της καθαριότητας του Επιμελητηρίου Κιλκίς

ΣΧΕΤ.: Απόφαση Διοικητικής Επιτροπής Επιμελητηρίου Κιλκίς Νο 3/14.01.2019

1. Έχοντας υπόψη την ανωτέρω σχετική απόφαση, το Επιμελητήριο Κιλκίς προτίθεται να αναθέσει το έργο της καθαριότητας της Υπηρεσίας προϋπολογισμού 270,00 € μηνιαίως σύμφωνα με τις οριζόμενες στο συνημμένο πίνακα προδιαγραφές
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους στο Επιμελητήριο Κιλκίς το αργότερο μέχρι τις 25 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00.
3. Κριτήριο επιλογής αναδόχου είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή
4. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι παροχής υπηρεσιών καθαρισμού θα πρέπει να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 68 του Ν.3863/2010, τα εξής στοιχεία:

i. Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο.
ii. Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας.
iii. Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.
iv. Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων.
v. Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
vi. Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, όταν πρόκειται για καθαρισμό χώρων.

5. Επιπλέον, εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερομένων στις απαιτήσεις καθαριότητας που τίθενται στην ενότητα Α.1 του συνημμένου πίνακα (εργασίες καθαρισμού, συχνότητα καθαρισμού κ.λπ.) στις οποίες εάν δεν ανταποκρίνεται ο ανάδοχος, δε θα βεβαιώνεται η καλή εκτέλεση του έργου και η σύμβαση θα λύεται
6. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επιθεωρήσουν τους χώρους πριν από την κατάθεση προσφοράς και γίνονται δεκτοί μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία, προσκομίζοντας σχετικά έγγραφα εκπροσώπησης.

Ο ΔΚΟΣ ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΗΛΙΑΔΗΣ Χ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Α.1 Απαιτήσεις καθαριότητας
-Απαιτείται καθαριότητα δύο (2) φορές την εβδομάδα από δύο (2) ώρες κάθε φορά, σε ημέρες οι οποίες θα προσδιοριστούν κατόπιν συνεννόησης με τον ανόδοχο του έργου, στους χώρους των γραφείων και στις τουαλέτες ως εξής:
Καθαριότητα των γραφείων
α)Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων με τα κατάλληλα υλικά και εξοπλισμό β)Αποκομιδή απορριμάτων από τους κάδους και αλλαγή σάκων απορριμάτων στα καλάθια Καθαριότητα στις τουαλέτες
γ)Καθάρισμα νιπτήρων με τα κατάλληλα καθαριστικά-απολυμαντικά δ)Σχολαστικό καθάρισμα λεκανών τουαλέτας με τα κατάλληλα καθαριστικά/απολυμαντικά
ε) Επανατοποθέτηση χαρτιού τουαλέτας και υγρού σαπουνιού
-Επιπλέον απαιτείται καθαριότητα δύο (2) φορές μηνιαίως των παραθύρων (υαλοπινάκων)
-Γενικός καθαρισμός αίθουσας εκδηλώσεων όποτε απαιτείται, κοινοχρήστων χώρων εντός και εκτός κτιρίου.

Α.2 Λοιποί όροι καθαριότητας
α)Η καθαριότητα θα πραγματοποιείται κατά προτεραιότητα ή στην έναρξη ή μετά το τέλος του ωραρίου
β)Σε περίπτωση αργίας η καθαριότητα θα πραγματοποιείται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
γ)Όλα τα έξοδα της καθαριότητας (υλικά καθαριότητας, απορρυπαντικά, σφουγγάρια κτλπ) θα βαρύνουν το συνεργείο καθαρισμού, πλην του χαρτιού υγείας και του κρεμοσάπουνου.
δ)Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δώσει το συνεργείο σε ό,τι αφορά τα απαραίτητα υλικά απολύμανσης των χώρων υγιεινής. Τα υλικά καθαριότητας που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος θα φέρουν αναγραμμένο τον αριθμό καταχώρησής τους στο Γενικό Χημείο του Κράτους και θα πρέπει να είναι φιλικά στο περιβάλλον.
ε)Κάθε τυχόν πρόβλημα που προκύψει στους ανωτέρω χώρους (διαρροή, βλάβες στις εγκαταστάσεις κτλπ) θα πρέπει να αναφέρεται αμέσως στον Δκό Προϊστάμενο του Φορέα.

στ)Ο Δκός Προϊστάμενος του Φορέα είναι αρμόδιος να υποδείξει οποιαδήποτε συμπληρωματική ανάγκη καθαριότητας προκύψει εφόσον κρίνεται απαραίτητο και το σχετικό δικαίωμα δεν ασκείται καταχρηστικά

Β. ΚΑΤ' ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
-Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία (καταβολή των νομίμων αποδοχών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τήρηση του νόμιμου ωραρίου κτλπ)
-Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα νόμιμα μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου έναντι του προσωπικού του για το οποίο φέρει αποκλειστικά την ευθύνη
-Επίσης υποχρεούται να εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο για κάθε τρίτο
-Το σύνολο του προσωπικού που θα απασχοληθεί στο έργο θα είναι 'Έλληνες πολίτες ή νομίμως εργαζόμενοι στην Ελλάδα αλλοδαποί, οι οποίοι θα ασφαλίζονται με βάση τις κείμενες εργατικές διατάξεις. Προς τούτο θα πρέπει ο ανάδοχος όταν του ζητηθεί να προσκομίσει στον εργοδότη φωτοτυπίες των δηλώσεων-αναγγελιών στο ΙΚΑ των εργαζομένων ή των αδειών παραμονής και εργασίας των αλλοδαπών

Γ.ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

-Η προσφορά του υποψηφίου θα πρέπει να περιλαμβάνει:
1. Οικονομική προσφορά με το συνολικό ποσό σε ευρώ για κάθε μήνα εργασιών (χωρίς και
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο υποψήφιος το έργο
Η χρήση του εξοπλισμού καθώς και τα απαραίτητα υλικά καθαριότητας, φόροι, ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί στην προσφορά του.
2. Περιγραφή αναλυτική των μηχανικών μέσων (υλικοτεχνικού εξοπλισμού) που θα χρησιμοποιηθούν
3. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του Υποψηφίου Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του
4. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 όπου θα δηλώνεται ότι δεν τελεί υπό πτώχευση και προσκόμιση στη συνέχεια του σχετικού πιστοποιητικού
5. Όλα τα στοιχεία του άρθρου 68 του Ν.3863/2010, ήτοι:
α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο.
β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας.
γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.
δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων.
ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, όταν πρόκειται για καθαρισμό χώρων.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να υπολογίζουν στην προσφορά τους εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.

Δ.ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Μετά την παραλαβή του νόμιμου παραστατικού στο τέλος κάθε μήνα και αφού βεβαιωθεί η εκτέλεση του έργου της καθαριότητας από τον Δκό Προϊστάμενο του Φορέα, η πληρωμή θα γίνεται με καταβολή του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό του αναδόχου του έργου της καθαριότητας.

ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ  DN100 ΚΑΙ  DN80

pdf 200

 

ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

Σας ανακοινώνουμε ότι η ΔΕΥΑ Κιλκίς θα διενεργήσει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης την υπηρεσία με τίτλο: «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων ΔΕΥΑ Κιλκίς ΕΤΟΥΣ 2019»
Η υπηρεσία αφορά την ασφάλιση επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της ΔΕΥΑ Κιλκίς για ένα ολόκληρο έτος, (από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης και για ένα ολόκληρο χρόνο).
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που το αντικείμενο εργασιών τους είναι συναφές με την παραπάνω υπηρεσία να υποβάλουν προσφορές έως την 13/12/ 2018 και ώρα 12:00
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη συνολική προσφορά.
Ο φάκελος προσφοράς θα περιέχει το φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής και τον φάκελο οικονομικής προσφοράς
Ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής θα περιέχει:
1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το αντικείμενο δραστηριότητας τους.
2. αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας που η ισχύς του δεν θα έχει λήξει έως την ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς
3. αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, που η ισχύς του δεν θα έχει λήξει έως την ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς.
4. Στην περίπτωση που ο προσφέρων είναι ασφαλιστικός πράκτορας, θα υποβάλει Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην ο οποία θα δηλώνει ότι στην περίπτωση πτώχευσης της ασφαλιστικής εταιρείας που εκπροσωπεί , θα αναλάβει με δική του δαπάνη, την ασφάλιση όλων των οχημάτων του διαγωνισμού σε άλλη εταιρεία χωρίς την οικονομική χρέωση της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Ο φάκελος οικονομικής προσφοράς θα είναι σφραγισμένος και θα περιέχει :
1. Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς, το οποίο θα φέρει την υπογραφή και σφραγίδα του προσφέροντος.
Ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και ο φάκελος οικονομικής προσφοράς θα βρίσκονται σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που θα αναγράφει τον τίτλο « Προσφορά για ασφάλιση οχημάτων ΔΕΥΑΚ έτους 2019», και την σφραγίδα του διαγωνιζόμενου.
Η αποστολή των προσφορών μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:
• Κατάθεση προσφοράς στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς, 1ο ΧΛΜ Κιλκίς – Ξηρόβρυσης (Ο φάκελος προσφοράς θα κατατεθεί στο πρωτόκολλο).
Η κατάθεση του φακέλου προσφοράς μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier). Το άνοιγμα των φακέλων οικονομικών προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα (δηλαδή την ημέρα λήξης κατάθεσης των προσφορών) και ώρα 12:15. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρευρίσκονται στο άνοιγμα των φακέλων οικονομικών προσφορών.
Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση
1. Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας για όλα τα οχήματα του πίνακα οχημάτων της ΔΕΥΑΚ, ανέρχεται στο ποσό των 3.817,00 €, και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.
2. Η παραπάνω δαπάνη είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό τους έτους 2018 με κωδικό 62.05 (ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ).
3. Δεκτές γίνονται προσφορές που καλύπτουν την ασφάλιση όλων των οχημάτων του παρακάτω πίνακα.
Πίνακας Οχημάτων Για Ασφάλιση της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς
Α/Α ΜΑΡΚΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΙΜΟΙ ΙΠΠΟΙ
ΟΧΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ Α (ΜΗΧΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ)
1 JCB 4CX ME 60998 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 10/5/2001 ( Πραγματική) 69
2 JCB 4CX ME 40592 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 14/1/1999 (Πραγματική) 91
3 JCB 1CX ME 40591 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 14/1/1999 (Πραγματική) 41
4 MERCEDES ME 80671 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ 26/10/2004 (Πραγματική) 408
ΟΧΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ Β (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ)
5 FIAT SCUDO KIB 9104 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΚΛΕΙΣΤΟ 2/2/2001 13
6 FIAT SCUDO KIE7427 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΚΛΕΙΣΤΟ 11/1/2005 13
7 FIAT DOBLO KIE 3597 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΚΛΕΙΣΤΟ 13/5/2003 13
8 FIAT DOBLO KIE 3596 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΚΛΕΙΣΤΟ 13/5/2003 13
9 TOYOTA 4X2 KHY 5930 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΑΝΟΙΚΤΟ 14/6/2000 17
10 TOYOTA 4X4 KHY 5949 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΑΝΟΙΚΤΟ 8/5/2000 17
11 TOYOTA 4X2 KIE 4896 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΑΝΟΙΚΤΟ 26/9/2003 17
12 IVECO NHZ 5154 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΑΝΟΙΚΤΟ 4/2/2006 20
13 MITSUBISHI 4X4 KIZ 7347 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΑΝΟΙΚΤΟ 12/6/2009 17
14 TOYOTA HILUX KIH 2627 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΑΝΟΙΚΤΟ 15/7/2014 17
15 TOYOTA HILUX ΚΙΗ 4960 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΑΝΟΙΚΤΟ 24/3/2017 17
16 TOYOTA HILUX KIH 6066 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΑΝΟΙΚΤΟ 30/3/2018 17
ΟΧΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ Γ (ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ ΑΥΤΟΦΟΡΤΏΣΕΩΣ)
17 MERCEDES KIZ 9061 ΦΟΡΤΗΓΟ ΔΙΑΞΟΝΙΚΟ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΓΕΡΑΝΟ 20/10/2010 72
18 MERCEDES KIE 1926 ΦΟΡΤΗΓΟ ΔΙΑΞΟΝΙΚΟ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΓΕΡΑΝΟ 29/1/2002 36
ΟΧΗΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Δ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ )
19 MERCEDES ΚΙΖ2864 ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 23/1/2007 88

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Οι ελάχιστες ασφαλιστικές καλύψεις για τα οχήματα της ομάδας Α (Μηχανήματα Έργου) είναι:
1. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Σ.Β. ΑΝΑ ΘΥΜΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1.000.000
2. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Υ.Ζ. ΑΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1.000.000
3. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΩΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
4. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΩΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Οι ελάχιστες ασφαλιστικές καλύψεις για τα οχήματα της ομάδας Β (Επαγγελματικά οχήματα) είναι:
1. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Σ.Β. ΑΝΑ ΘΥΜΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1.000.000
2. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Υ.Ζ. ΑΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1.000.000
3. ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ
4. ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ

Οι ελάχιστες ασφαλιστικές καλύψεις για τα οχήματα της ομάδας Γ (Φορτηγά ανατρεπόμενα με γερανό αυτοφορτώσεως) είναι:
1. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Σ.Β. ΑΝΑ ΘΥΜΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1.000.000
2. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Υ.Ζ. ΑΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1.000.000
3. ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ
4. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ
5. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΩΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
6. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΩΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Οι ελάχιστες ασφαλιστικές καλύψεις για το όχημα της ομάδας Δ (Φορτηγό τριαξονικό ανατρεπόμενο) είναι:
1. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Σ.Β. ΑΝΑ ΘΥΜΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1.000.000
2. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Υ.Ζ. ΑΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1.000.000
3. ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ
4. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ

Ο Συντάξας

Κορκοτίδης Κων/νος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Πρόσκληση ανάθεσης έργου

Το Επιμελητήριο Κιλκίς θα προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 13/23.10.2018, θέμα 9 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με το άρθρο 78 παρ. 1 του Ν. 4497/2017, σε Εξωτερικό Συνεργάτη, για την υλοποίηση της δράσης ‘Μελέτη τεχνικής σκοπιμότητας’ του έργου ‘BRENDA – Digital Gastronomy Roots” που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος "Ερευνώ – Δημιουργώ - Καινοτομώ" προϋπολογισμού 16.129€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνική και οικονομική άποψη προσφορά.
Αριθμός Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης : ΑΔΑΜ 18REQ004129931 2018-12-05
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών για την επιλογή αναδόχου για το έργο είναι η Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 14:00

pdf 200

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την ¨Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου - φωτοτυπικού χαρτιού –αναλωσίμων πληροφορικής του Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ έτους 2018 -2019¨ , αρ. Μελέτης : ΣΕΔ 2/2018, συνολικού ποσού 74.400,00 (με Φ.Π.Α)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Προκηρύσσει Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής , για την
¨ Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου- φωτοτυπικού χαρτιού –αναλωσίμων πληροφορικής του Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ έτους 2018-2019¨ (αρ.μελ. ΣΕΔ2 /2018).
Οι προσφορές θα επιδοθούν στην επιτροπή του διαγωνισμού είτε προς το σύνολο των ομάδων είτε ως προς τις επιμέρους ομάδες ,συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 74.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων και η χρηματοδότηση θα γίνει από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. ''ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ του Δήμου Κιλκίς'' .
Όλα τα υλικά θα παραδίδονται σταδιακά για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα έτος.
Η τεχνική περιγραφή αναφέρεται σε τιμές μονάδας των υπό προμήθεια υλικών τα οποία κρίνει αναγκαία η υπηρεσία και μέχρι συμπλήρωσης του ποσού της σύμβασης.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ. ''ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ του Δήμου Κιλκίς'' που βρίσκεται στην οδό Γ. Καπέτα 17 Κιλκίς, στις 04/12/ 2018 ημέρα Τρίτη στις 10:00 π.μ.
Ώρα λήξης της παραλαβής προσφορών: 10:00 π.μ.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν φέρει αποτέλεσμα θα ακολουθηθεί η διαδικασία σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4412/2016.
Κατά την κατάθεση των προσφορών κάθε ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και κατακύρωσης όπως αυτά ορίζονται στο πλήρες τεύχος του διαγωνισμού και στην αναλυτική διακήρυξη σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.
Η ισχύς των προσφορών είναι από την ημέρα του διαγωνισμού και για δέκα (10) μήνες.
Η Σχολική Επιτροπή κρίνουσα βάσει των συμφερόντων της, διατηρεί το δικαίωμα της ενεργοποίησης του παρόντος διαγωνισμού ή μέρος αυτού, καθώς επίσης μπορεί να κάνει χρήση του άρθρο 104 του νομού 4412/2016 αν το κρίνει σκόπιμο.
Η αναλυτική διακήρυξη με την μελέτη, διατίθενται στο αρμόδιο γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ. ''ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ του Δήμου Κιλκίς'' κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην διεύθυνση Γ. Καπέτα 17, 611 00, Κιλκίς, ή ηλεκτρονικά στο portal του δήμου Κιλκίς www.e-kilkis.gr και στο ΚΗΜΔΗΣ www.eprocurement.gov.gr. Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 2341352143, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΕΛΕΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με αριθμό: 20306/15-11-2018 που αφορά τις εργασίες:«Χωματουργικές εργασίες Δήμου Παιονίας».

pdf 200