banner

ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

ΘΕΜΑ: «Επισκευή και αναβάθμιση συστημάτων Scada των ΔΕ Κιλκίς και ΔΕ Πικρολίμνης».

Η ΔΕΥΑ Κιλκίς ανακοινώνει ότι με την με αριθμό 6-90/20-04-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου διενεργείται συνοπτικός διαγωνισμός για την υπηρεσία «Επισκευή και αναβάθμιση συστημάτων Scada των ΔΕ Κιλκίς και ΔΕ Πικρολίμνης».
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 27 Ιουνίου του έτους 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς, 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς – Ξηρόβρυση.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 311 και 95 παρ.2. ν.4412/2016
Ο προϋπολογισμός των υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 26950,00 Ευρώ, χωρίς τον ΦΠΑ 24%, και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Κιλκίς. Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό εξόδων 61.93.05 του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑ Κιλκίς για το έτος 2017. Σχετικοί κωδικοί CPV 50116100-2 (Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών συστημάτων), 30213300-8 (Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές), 72212900-8 (Διάφορες υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών).
Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο οικείο
Επιμελητήριο με αντικείμενο δραστηριότητας σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού, είτε εργολήπτες δημοσίων έργων εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ στην Α1 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας Η/Μ.
Τα τεύχη του διαγωνισμού , θα διατίθεται δωρεάν από την γραμματεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς στην διεύθυνση 1ο ΧΛΜ Κιλκίς - Ξηρόβρυση, 61100, Κιλκίς, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 2341029330 και fax: 2341029320. Επίσης θα διατίθενται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Κιλκίς www.deyak.gr.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

Διακηρύσσει ότι :
1.Εκτίθεται σε δημοπρασία με Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό η
«Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων Δ.Ε.
Πολυκάστρου», συνολικού προϋπολογισμού 125.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
2. Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο Εθνικό Σύστημα
ΗλεκτρονικώνΔημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) : 9.6.2017.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών ορίζεται η
7.7.2017και ώρα 15.00.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών μέσω των αρμόδιων
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής θα
πραγματοποιηθεί την 13.7.2017 και ώρα 09.00.
3. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι υποψήφιοι ικανοί να
προσφέρουν τα προς προμήθεια είδη, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο
οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση, δηλαδή Φυσικά ή Νομικά
Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή
προσφορά και Κοινοπραξίες Προμηθευτών. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα
υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα.
4. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από
πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο
ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την σχετική διαδικασία
εγγραφής.
5. Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του
συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας
της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.,ήτοι 2.020,00 €.
6. Όλα τα σχετικά των τευχών του διαγωνισμού ευρίσκονται στα γραφεία
του Δήμου Παιονίαςόπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες να λαμβάνουν γνώση (Τμήμα Προμηθειών,Μ. Αλεξάνδρου 75-77,
1ος όροφος, τηλ. 2343350169, 2343350137, fax 2343350169, κ. Τσούπα
Αγγελίνα, κ. Δελαρούδης Δημήτριος).
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε
ηλεκτρονική μορφή (.pdf) στην διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Επίσης, θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα
τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Παιονίας
www.paionia.gov.gr.

ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

1. Η ΔΕΥΑ Κιλκίς ανακοινώνει ότι κατόπιν της με αριθμό 85/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου διενεργείται συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 311 και 95 παρ.2, ν.4412/2016 για την προμήθεια οχήματος (4Χ4 διπλοκάμπινο) , με την οποία ορίζεται ότι ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί 29 του μηνός Ιουνίου του έτους 2017 ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης λήξης των προσφορών την 10:00π.μ στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς – Ξηρόβρυση.
2. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 27.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.
3. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 540,00 Ευρώ.
4. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να προμηθευτούν τη διακήρυξη, από τα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς εργάσιμες ημέρες καθημερινά από 08.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.
5. Η προμήθεια χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους της ΔΕΥΑ Κιλκίς Κ.Α.Δ.: 13.01
6. Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

 

ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για την
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΕΛΑΝΘΙΟ – ΣΤΗΝ ΓΕΩΤΡΗΣΗ Γ1 ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ - ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ Ν1 ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΣΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΟΤΑΜΟ
Παρακαλώ όπως μας αποστείλετε συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς. Η προσφορά θα βρίσκεται σε σφραγισμένο φάκελο και θα κατατεθεί μέχρι την Πέμπτη8 Ιουνίου 2017 και ώρα 12:00πμ στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Κιλκίς.
Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα είναι σφραγισμένος και θα αναγράφει εξωτερικά τα στοιχεία της επιχείρησης σας, και τον τίτλο:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΕΛΑΝΘΙΟ – ΣΤΗΝ ΓΕΩΤΡΗΣΗ Γ1 ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ - ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ Ν1 ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΣΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΟΤΑΜΟ»

Το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα και ώρα 12:15. Όσοι επιθυμούν μπορούν να είναι παρόντες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Για το ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:
Αρμόδιος για διευκρινήσεις και πληροφορίες είναι ο κ. Κορκοτίδης Κωνσταντίνος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23410 29330 (τηλεφωνικό κέντρο της ΔΕΥΑ Κιλκίς).
Ώρες επικοινωνίας 8:00 – 14:30

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΕΛΑΝΘΙΟ – ΣΤΗΝ ΓΕΩΤΡΗΣΗ Γ1 ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ - ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ Ν1 ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΣΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΟΤΑΜΟ»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ) ΔΑΠΑΝΗ
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΘΕΣΗ Νο1 – ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΟΤΑΜΟ
1 Υποβρύχια αντλία 8΄΄, πτερωτές και διαχύτες από ανοξείδωτο χάλυβα , ανοξείδωτο άξονα και ανοξείδωτο φίλτρο, παροχής Q = 100 M3/H και μανομετρικού H = 197 m. τεμ 1 1400,00 1.400,00
2 Υποβρύχιος κινητήρας 8" ισχύος 125 ΗΡ τεμ 1 1550,00 1.550,00
3 Μαστός πάσο-φλάντζα διατομής 5’’, μήκους 40 cm, πάσο 5΄΄ εμπορίου και φλάντζα DN 125 PN 16. τεμ 1 40,00 40,00
4 Μανδύας ψύξης υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος από χαλυβδοσωλήνα 10΄΄, θα καλύπτει τον κινητήρα και το μισό μήκος της αντλίας. Στο πάνω μέρος θα φέρει ειδικό κάλυμμα έτσι ώστε το νερό να εισέρχεται μόνο από το κάτω μέρος του μανδύα για να ψήχει επαρκώς τον κινητήρα. τεμ 1 430,00 430,00
5 Εξαγωγή υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος οριζόντιας τοποθέτησης από αντλιοστάσιο (ελάχιστη χρέωση 100 μέτρα) μ.μ. 100 3,30 330,00
6 Τοποθέτηση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος οριζόντιας τοποθέτησης εντός αντλιοστασίου (ελάχιστη χρέωση 100 μέτρα) μ.μ. 100 3,30 330,00
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ Γ1 ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ
7 Υποβρύχια αντλία 7΄΄, πτερωτές και διαχύτες από ανοξείδωτο χάλυβα , ανοξείδωτο άξονα και ανοξείδωτο φίλτρο, παροχής Q = 70 M3/H και μανομετρικού H = 150 m. τεμ 1 1100,00 1.100,00
8 Υποβρύχιος κινητήρας 8" ισχύος 60 ΗΡ τεμ 1 1050,00 1.050,00
9 Μαστός διατομής 4’’ σύνδεσης υποβρύχιας αντλίας με τη στήλη στήριξης τεμ 1 25,00 25,00
10 Σωλήνας 3 μέτρων τύπου mannesman, αφανούς ραφής, διατομής 4΄΄, με την μούφα. τεμ 29 65,00 1.885,00
11 Εξαγωγή υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος από γεώτρηση 10΄΄ βάθους τοποθέτησης 87 μέτρα (ελάχιστη χρέωση 100 μέτρα) μ.μ. 100 3,30 330,00
12 Τοποθέτηση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος εντός γεώτρησης 10΄΄, σε βάθος τοποθέτησης 87 μέτρα. (ελάχιστη χρέωση 100 μέτρα) μ.μ. 100 3,30 330,00
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΕΛΑΝΘΙΟ
13 Υποβρύχια αντλία 6΄΄, πτερωτές και διαχύτες από ανοξείδωτο χάλυβα , ανοξείδωτο άξονα και ανοξείδωτο φίλτρο, παροχής Q =14 M3/H και μανομετρικού H = 252 m τεμ 1 750,00 750,00
14 Υποβρύχιος κινητήρας 6" ισχύος 25 ΗΡ τεμ 1 650,00 650,00
15 Μαστός διατομής 3’’ σύνδεσης υποβρύχιας αντλίας με τη στήλη στήριξης τεμ 1 20,00 20,00
16 Εξαγωγή υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος από γεώτρηση (ελάχιστη χρέωση 100 μ) μ.μ. 180 3,30 594,00
17 Τοποθέτηση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος εντός γεώτρησης (ελάχιστη χρέωση 100 μ) μ.μ. 180 3,30 594,00
Σύνολο : 11.408,00
ΦΠΑ 24% : 2.737,92
Άθροισμα : 14.145,92

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :
Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα του έργου, θα αναγραφεί υποχρεωτικά ο χρόνος παράδοσης υλικών και εργασιών. Η μη αναγραφή του χρόνου παράδοσης είναι λόγος αποκλεισμού.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΟΡΚΟΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

Η ΔΕΥΑ Κιλκίς ανακοινώνει ότι κατόπιν της με αριθμό 6-95/20-04-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου διενεργείται  συνοπτικός  διαγωνισμός για την υπηρεσία  «Επισκευή αντλιών και ηλεκτροκινητήρων έτους 2017», με την οποία ορίζεται ότι ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 20 Ιουνίου  του έτους 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς, 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς – Ξηρόβρυση.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 311 και 95 παρ.2. ν.4412/2016

Ο προϋπολογισμός των υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 38.770,00 Ευρώ, χωρίς  τον ΦΠΑ 24%, και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Κιλκίς. Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό εξόδων 62.07.01.06 του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑ Κιλκίς για το έτος 2017.  Σχετικοί κωδικοί  CPV 51100000-3, 50511000-0, 50532100-4.

Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο οικείο Επιμελητήριο με δραστηριότητα  «υπηρεσίες επισκευής (περιελίξεις) ηλεκτροκινητήρων»  είτε εργολήπτες δημοσίων έργων εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ στην Α1 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας Η/Μ.  

Τα τεύχη του διαγωνισμού , θα διατίθεται δωρεάν από την γραμματεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς στην διεύθυνση 1ο ΧΛΜ Κιλκίς - Ξηρόβρυση, 61100, Κιλκίς,  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  και στο τηλέφωνο 2341029330  και fax: 2341029320. Επίσης θα διατίθενται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Κιλκίς www.deyak.gr.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ

Διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας. προϋπολογισμός δαπάνης 40.000 €. προσφορές μέχρι 6/7/2017

Αναλυτικά

pdf 200

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης

Προκηρύσσει διενέργεια Ανοικτού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια ειδών καθαριότητας.

(CPV 34351100-3) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ. (NUTS GR11-GR12), έτους 2017, συνολικής αξίας σαράντα ενός χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα δυο ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (41.932,83€) χωρίς Φ.Π.Α.

Αναλυτικά

pdf 200

ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια Χημικών Υλικών Ε.Ε.Λ. Κιλκίς και Καστανιών, Έτους 2017»

1.Η ΔΕΥΑ Κιλκίς ανακοινώνει ότι κατόπιν της με αριθμό 7-109/04-05-2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την Προμήθεια «Προμήθεια Χημικών Υλικών Ε.Ε.Λ Κιλκίς και Καστανιών,Έτους 2017», με την οποία ορίζεται ότι ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 25 του μηνός Μαΐου του έτους 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ., στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς, 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς – Ξηρόβρυση,
2.Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 36.307,00 € (πλέον Φ.Π.Α.), με εγγυητική συμμετοχής:

α)ποσό 726,14 € (σύνολο όλης της ποσότητας των υπό προμήθεια υλικών),
β)ποσό 377,00 € (σύνολο όλης της ποσότητας του κατιονικού πολυηλεκτρολύτη),
γ)ποσό 349,14 € (σύνολο όλης της ποσότητας χλωριούχου πολυαργιλίου (PAC
3.Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να προμηθευτούν τα τεύχη (Διακήρυξη, Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνικές Προδιαγραφές, Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά συμβατικά τεύχη), από τα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς εργάσιμες ημέρες καθημερινά από 08.00 πμ. έως 14.00 μμ.
4.Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
5.Το έργο χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους της ΔΕΥΑ Κιλκίς Κ.Α.Δ.: 25.05.01

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό ενιαίο διαγωνισμό για την Προμήθεια Χαρτοβάμβακα, για τις ανάγκες των Νοσοκομείων της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας & Θράκης, με συνολικό προϋπολογισμό 92.448,07€ και κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(κιλά) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ
1 Χαρτοβάμβακας 70998 92.448,07 € 4.2.55

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της ποσότητας του είδους.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τη διακήρυξη και τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού: α) μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, β) του site www.ghkilkis.gr, γ) του ΚΗΜΔΗΣ καθώς επίσης και από την έδρα της υπηρεσίας Νοσοκομείου 1, 611 00 Κιλκίς. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23413 51626, FAX επικοινωνίας 23413 51657, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Μποτίτση Φεβρωνία, Τερζή Φωτεινή.
3. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Στοιχεία Διαγωνισμού :
Ημερομηνία Ανάρτησης στην Πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ : 09/05/2017
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών : 10/05/2017
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών : 31/05/2017
Ημερομηνία Αποσφράγισης προσφορών : 08/06/2017
4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.
γ) συνεταιρισμοί
δ) κοινοπραξίες προμηθευτών
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής.
5. Τόπος Παράδοσης από την παράδοση του είδους στους παρακάτω τόπους: Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς (Φορέας Κιλκίς και Φορέας Γουμένισσας), Π.Γ.Ν.Θ. Αχέπα, Γ.Ν. Κομοτηνής, Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο, Γ.Ν.Θ. Άγιος Παύλος, Γ.Ν. Σερρών, Π.Γ.Ν.Έβρου Τομέας Διδυμοτείχου, Γ.Ν. Δράμας, Γ.Ν. Ξάνθης και Α.Ν.Θ. Θεαγένειο.
6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται υποβολή εγγυητικής επιστολής συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
7. Οι δαπάνες δημοσιεύσεως της Περιλήψεως Διακηρύξεως της αρχικής και των τυχόν επαναληπτικών δημοπρασιών θα βαρύνουν τον ανάδοχο που θα αναδειχθεί από την διαδικασία του διαγωνισμού.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν ΚΙΛΚΙΣ

ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΚΕΔΑ ΣΚΟΤΙΝΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια γαλακτοκομικών ειδών και φέτας με Λήψη Ενσφράγιστων Προσφορών

pdf 200