banner

ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΥΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τ.Υ. ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ».
Σας ανακοινώνουμε ότι ο διευθυντής της ΔΕΥΑ Κιλκίς θα διενεργήσει με απευθείας ανάθεση την προμήθεια ελαστικών επίσωτρων για τις ανάγκες δύο οχημάτων Τ.Υ. της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ έχοντας υπόψη την Έκθεση ανάληψης δαπάνης με αριθμό ΕΑΔ0157/27-05-2016 ποσού 600,00€ του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της ΔΕΥΑ Κιλκίς και συγκεκριμένα τον κωδικό 62.07.01.01 με αιτιολογία (εργασίες επισκευών οχημάτων).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του αντικειμένου, και εξασκούν επάγγελμα σχετικό με το είδος που γίνεται η προμήθεια και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία εμποροβιομηχανικά επιμελητήρια, να υποβάλουν προσφορές εντός έξι ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας δηλαδή έως την Δευτέρα 06 Ιουνίου 2016.
Η επιλογή του προμηθευτή θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη συνολική τιμή.
Ο φάκελος προσφοράς θα περιέχει το φάκελο δικαιολογητικών και τον φάκελο οικονομικής προσφοράς
Ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής θα περιέχει:
1. αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας που η ισχύς του δεν θα έχει λήξει έως την ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς.
2. αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, που η ισχύς του δεν θα έχει λήξει έως την ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς.
3. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται ρητά:
 Το εργοστάσιο, το οποίο κατασκευάζει τα προσφερόμενα υλικά και τον τόπο εγκατάστασής του.
 Ότι είναι ενήμεροι για τις Τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας και ότι τα υπό προμήθεια είδη είναι σύμφωνα με αυτές.

Ο φάκελος οικονομικής προσφοράς θα είναι σφραγισμένος και θα περιέχει :
1. Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς, το οποίο θα φέρει την υπογραφή και σφραγίδα του προσφέροντος.
Ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και ο φάκελος οικονομικής προσφοράς θα βρίσκονται σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που θα αναγράφει τον τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΥΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τ.Υ. ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ.» και την επωνυμία του διαγωνιζόμενου.
Η αποστολή των προσφορών μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:
• Κατάθεση προσφοράς στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς, 1ο ΧΛΜ Κιλκίς – Ξηρόβρυσης ( Ο φάκελος προσφοράς θα κατατεθεί στο πρωτόκολλο)
Η κατάθεση του φακέλου προσφοράς μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier). Το άνοιγμα των φακέλων οικονομικών προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα (δηλαδή την ημέρα λήξης κατάθεσης των προσφορών) και ώρα 13:00 μ.μ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρευρίσκονται στο άνοιγμα των φακέλων οικονομικών προσφορών.
Στην τιμή προσφοράς των ελαστικών θα συμπεριλαμβάνεται και η δαπάνη μεταφοράς των αντίστοιχων οχημάτων από τις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΚ στο συνεργείο του αναδόχου καθώς και η δαπάνη επιστροφής πίσω στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Για να είναι ευκολότερος ο έλεγχος και η σύγκριση των προσφορών θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το έντυπο της ΔΕΥΑΚ με τίτλο έντυπο οικονομικής προσφοράς.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός
Α/Α Είδος υλικού Τεχνική Περιγραφή Ποσότητα Ενδεικτική τιμή μονάδος Σύνολο
1 Ελαστικά επαγγελματικού οχήματος FIAT SCUDO KIB 9104 διαστάσεων 185/70 R14C A1 4 τεμάχια 45,00 180,00
2 Ελαστικά επαγγελματικού οχήματος FIAT IVECO NHZ 5154 διαστάσεων 195/75 R16C A2 6 τεμάχια 70,00 420,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 600,00
ΦΠΑ 23% 138,00
ΣΥΝΟΛΟ 738,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ: 23410 29320
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Α/Α Είδος υλικού Ποσότητα τιμή μονάδος αριθμητικά Τιμή μονάδος ολογράφως Σύνολο
1 Ελαστικά επαγγελματικού οχήματος FIAT SCUDO KIB 9104 διαστάσεων 185/70 R14C 4 τεμάχια
2 Ελαστικά επαγγελματικού οχήματος FIAT IVECO NHZ 5154 διαστάσεων 195/75 R16C 6 τεμάχια
ΑΘΡΟΙΣΜΑ :
ΦΠΑ :
ΣΥΝΟΛΟ :

Όροι προσφοράς:
• Χρόνος και τρόπος παράδοσης υλικών: Κατόπιν εντολής της επιχείρησης ,και σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 3 ημερών από αυτήν.
• Παραλαβή υλικών: Η Παραλαβή των υλικών ποιοτικά και ποσοτικά θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής όπως αυτή έχει οριστεί από την υπ’ αριθμό 4-36/03-03-2016 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Κιλκίς ύστερα από έλεγχο.
• Τόπος παράδοσης υλικών: Στα οχήματα της επιχείρησης χωρίς επιπλέον επιβάρυνση για την επιχείρηση.

O Προσφέρων
(Σφραγίδα – Υπογραφή)

Τεχνικές περιγραφές Ελαστικών
Τεχνική περιγραφή Α1.
Ελαστικά για επαγγελματικό όχημα μικτού βάρους 2205 Kg τύπου van, διαστάσεων 185/70 R14 . Πάνω στα λάστιχα θα είναι αποτυπωμένα τα παρακάτω :
1. DOT - ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
2. Ε - ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ Ε.Ε.
3. ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ (TUBELESS) – RADIAL.
4. TWI (ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΘΟΡΑΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ)
5. ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΙΝΩΝ
6. ΠΛΑΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ , ΥΨΟΣ , ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΖΑΝΤΑΣ , ΔΕΙΚΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
7. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΚΑΙ ΜΕΤΑ.
Τα ελαστικά θα είναι τύπου RADIAL – TUBELESS, και θα φέρουν δείκτη φορτίου για μονό ελαστικό τουλάχιστον 850 Kg. Τα ελαστικά θα είναι Ευρωπαϊκής προέλευσης και κατασκευής, εναλλακτικά μπορεί να είναι Τούρκικης είτε Ιαπωνικής προέλευσης και κατασκευής. Στην τιμή προσφοράς συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτηση των Ελαστικών.

Τεχνική περιγραφή Α2.
Ελαστικά για επαγγελματικό όχημα, μικτού βάρους 3500Kg, τύπου ανοικτού ημιφορτηγού διαστάσεων 195/75 R16. Πάνω στα λάστιχα θα είναι αποτυπωμένα τα παρακάτω :
1. DOT - ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
2. Ε - ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ Ε.Ε.
3. ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ (TUBELESS) – RADIAL.
4. TWI (ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΘΟΡΑΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ)
5. ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΙΝΩΝ
6. ΠΛΑΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ,ΥΨΟΣ,ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΖΑΝΤΑΣ,ΔΕΙΚΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
7. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΚΑΙ ΜΕΤΑ.
Τα λάστιχα θα είναι τύπου RADIAL – TUBELESS, και θα φέρουν δείκτη φορτίου για μονό ελαστικό τουλάχιστον (975 Kg). Τα ελαστικά θα είναι Ευρωπαϊκής προέλευσης και κατασκευής, εναλλακτικά μπορεί να είναι Τούρκικης είτε Ιαπωνικής προέλευσης και κατασκευής. Στην τιμή προσφοράς συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτηση των Ελαστικών.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Κορκοτίδης Κωνσταντίνος
Π.Ε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Ηλίας Αβραμίδης
Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑ Κιλκίς
Χημικός Μηχανικός

Σχετικά γεγονότα
Καμία εκδήλωση
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ »