banner

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς.
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ¨Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας του Δ. Κιλκίς” προϋπολογισμού 1.899,99 € για την ορθή λειτουργία του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και έχει ως επιλέξιμη δαπάνη στο ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ «Λοιπές δαπάνες» ύψους 20% επί της μισθοδοσίας των υπαλλήλων του κατ’ έτος λειτουργίας του.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια στο Δημοτικό κατάστημα Κιλκίς (Τμήμα Προμηθειών 1ος όροφος), εντός τριών (3) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή έως τις 13/07/2018 και ώρα 11:00.
Η προσφορά θα περιλαμβάνει:
• Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού φορέα όπως το υπόδειγμα που ακολουθεί
• Οικονομική προσφορά
Επισυνάπτεται η υπ΄αριθμ. 18/2018 του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού και Οργάνωσης.
Ο Δήμαρχος Κιλκίς
Δημήτριος Σισμανίδης

Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης
Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 του Ν.1599/1986) του οικονομικού φορέα ότι:
i) έλαβε πλήρη γνώση των τεχνικών προδιαγραφών τα οποία αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
ii) δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς/αναθέσεις και δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.
iii) δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής ή ότι έχει προβεί σε διακανονισμό για την καταβολή τους. Τους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών.
iv) έχει εκπληρώσει τις φορολογικές υποχρεώσεις κατά την ημέρα ανάθεσης της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του ή του ελληνικού δικαίου.
v) είναι εγγεγραμμένος σ΄ ένα από τα επαγγελματικά, εμπορικά μητρώα, συλλόγους που τηρούνται στο κράτος-μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI του προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016.
vi) να δηλώνει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β)δωροδοκία,γ)απάτη, δ)τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας στ)παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.
Vii) αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που θα ζητηθούν για την ανάθεση της υπηρεσίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ Αριθμ. Μελέτης 18/2018
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
& ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Πληροφορίες: Σπανού Ελευθερία
Τηλ.: 23413 52151
Fax: 23413 52152
Ταχ. Δ/νση: Γ.Καπέτα 17, Κιλκίς
Τ.Κ.: 61100

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας του Δ. Κιλκίς»

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται η προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων απαραίτητων για την προώθηση του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και έχει ως επιλέξιμη δαπάνη στο ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ «Λοιπές δαπάνες- απλοποιημένο κόστος» ύψους 20% επί της μισθοδοσίας των υπαλλήλων του κατά έτος λειτουργίας του. Οι απαιτούμενες προμήθειες περιγράφονται ακολούθως:

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 30192700-8 (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ)

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΌΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΆΘΡΟΙΣΜΑ
1 Ζελατίνες διαστάσεων Α4 με τρύπες πακέτο 100 τεμ. τεμ. 20 1,70 34,00
2 Πλαστικό καλάθι απορριμμάτων μέγεθος περίπου 40 cm τεμ. 3 2,50 7,50
3
Καρφίτσες/κουτί τεμ. 3 0,70 2,10
4 Κλασέρ πλαστικά με μηχανισμό (τύπου SKAG 4-32) για σελίδες Α 4 τεμ. 30 1,50 45,00
5 Κλασέρ πλαστικό με μηχανισμό (τύπου SKAG 8-32) για σελίδες Α 4 τεμ. 30 1,50 45,00
6 Κλίπς 19 μ.μ. πακέτο των 12 τεμαχίων τεμ. 15 0,50 7,50
7 Κλίπς N.3 πακέτο των 12 τεμαχίων τεμ. 15 0,90 13,50
8 Κλίπς N.5 πακέτο των 12 τεμαχίων τεμ. 6 2,00 12,00
9 Κούτες αποθήκευσης ενισχυμένες (κουτί χάρτινο αδρανούς) 65x30x40 τεμ. 5 7,00 35,00
10 Λάστιχα (σακούλα 1 kg μεσαία-πλακέ, μεγάλα-πλακέ, στενά κιλ. 1 4,20 4,20
11 Μαρκαδόροι ανεξίτηλοι με ψιλή μύτη 0,7 τεμ. 10 0,55 5,5
12 Μαρκαδόροι ανεξίτηλοι με ψιλή μύτη 2 μ.μ. τεμ. 10 0,45 4,5
13 Μελάνι για ταμπόν τεμ. 3 0,40 1,20
14 Ξύστρα μεταλλική τεμ. 3 0,30 0,90
15 Σελοτέιπ κίτρινο 12x33 τεμ. 3 0,50 1,50
16 Στυλό μπλέ, μαύρα, κόκκινα διαρκείας τεμ. 30 0,20 6,00
17 Συνδετήρες Ν.3 τεμ. 20 0,30 6,00
18 Συνδετήρες Ν.4 τεμ. 20 0,35 7,00
19 Συνδετήρες Ν.5 τεμ. 20 0,55 11,00
20 Συνδετήρες Ν.7 τεμ. 20 0,75 15,00
21 Συραπτική μηχανή έως και 25 φύλλα τεμ. 3 5,00 15,00
22 Σύρματα συραπτικού 24/6 τεμ. 15 0,30 4,50
23 Υποφάκελοι απλοί χάρτινοι τεμ. 20 0,25 5,00
24 Ρολόι τοίχου τεμ. 3 20 60
25 Καταστροφέα χαρτιού τεμ. 1 350 350
26 Υποπόδια τεμ. 3 15 45
27 Σετ γραφείου δερμάτινο τεμ. 1 60 60
28 Μηχάνημα σπυραλοποίησης τεμ. 1 80 80
29 Τσάντα -χαρτοφύλακας σεμιναρίου τεμ. 2 70 140
30 Κατάλογος τηλεφωνικός τεμ. 3 10 30
31 Folters & μπλοκ σημειώσεων για 4 εκδηλώσεις πακ. 4 97,09 388,35
32 Τηλεφωνικές συσκευές τεμ. 3 30 90

Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. 1.532,25
Φ.Π.Α. 367,74
Γενικό Σύνολο 1.899,99

Γ. Η προμήθεια θα εκτελεστεί με απευθείας ανάθεση με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή επί του συνόλου των ειδών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, ενώ η δαπάνη δεν θα υπερβεί το ποσό των 1.900,00ευρώ με ΦΠΑ και θα βαρύνει τον: ΚΑ Δαπανών 60.6612.0001 «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας του Δ. Κιλκίς» με το ποσό των 1.900,00 ευρώ για το οικ. έτους 2018 και χρηματοδότησης ΕΣΠΑ μέσω του «Απλοποιημένου Κόστους».

Κιλκίς 19 -06-2018 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η συντάξας Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

Σπανού Ελευθερία ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Σχετικά γεγονότα
Καμία εκδήλωση
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ »