banner

Πρόσκληση για την ανάθεση του έργου της καθαριότητας του Επιμελητηρίου Κιλκίς

ΣΧΕΤ.: Απόφαση Διοικητικής Επιτροπής Επιμελητηρίου Κιλκίς Νο 3/14.01.2019

1. Έχοντας υπόψη την ανωτέρω σχετική απόφαση, το Επιμελητήριο Κιλκίς προτίθεται να αναθέσει το έργο της καθαριότητας της Υπηρεσίας προϋπολογισμού 270,00 € μηνιαίως σύμφωνα με τις οριζόμενες στο συνημμένο πίνακα προδιαγραφές
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους στο Επιμελητήριο Κιλκίς το αργότερο μέχρι τις 25 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00.
3. Κριτήριο επιλογής αναδόχου είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή
4. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι παροχής υπηρεσιών καθαρισμού θα πρέπει να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 68 του Ν.3863/2010, τα εξής στοιχεία:

i. Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο.
ii. Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας.
iii. Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.
iv. Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων.
v. Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
vi. Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, όταν πρόκειται για καθαρισμό χώρων.

5. Επιπλέον, εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερομένων στις απαιτήσεις καθαριότητας που τίθενται στην ενότητα Α.1 του συνημμένου πίνακα (εργασίες καθαρισμού, συχνότητα καθαρισμού κ.λπ.) στις οποίες εάν δεν ανταποκρίνεται ο ανάδοχος, δε θα βεβαιώνεται η καλή εκτέλεση του έργου και η σύμβαση θα λύεται
6. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επιθεωρήσουν τους χώρους πριν από την κατάθεση προσφοράς και γίνονται δεκτοί μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία, προσκομίζοντας σχετικά έγγραφα εκπροσώπησης.

Ο ΔΚΟΣ ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΗΛΙΑΔΗΣ Χ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Α.1 Απαιτήσεις καθαριότητας
-Απαιτείται καθαριότητα δύο (2) φορές την εβδομάδα από δύο (2) ώρες κάθε φορά, σε ημέρες οι οποίες θα προσδιοριστούν κατόπιν συνεννόησης με τον ανόδοχο του έργου, στους χώρους των γραφείων και στις τουαλέτες ως εξής:
Καθαριότητα των γραφείων
α)Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων με τα κατάλληλα υλικά και εξοπλισμό β)Αποκομιδή απορριμάτων από τους κάδους και αλλαγή σάκων απορριμάτων στα καλάθια Καθαριότητα στις τουαλέτες
γ)Καθάρισμα νιπτήρων με τα κατάλληλα καθαριστικά-απολυμαντικά δ)Σχολαστικό καθάρισμα λεκανών τουαλέτας με τα κατάλληλα καθαριστικά/απολυμαντικά
ε) Επανατοποθέτηση χαρτιού τουαλέτας και υγρού σαπουνιού
-Επιπλέον απαιτείται καθαριότητα δύο (2) φορές μηνιαίως των παραθύρων (υαλοπινάκων)
-Γενικός καθαρισμός αίθουσας εκδηλώσεων όποτε απαιτείται, κοινοχρήστων χώρων εντός και εκτός κτιρίου.

Α.2 Λοιποί όροι καθαριότητας
α)Η καθαριότητα θα πραγματοποιείται κατά προτεραιότητα ή στην έναρξη ή μετά το τέλος του ωραρίου
β)Σε περίπτωση αργίας η καθαριότητα θα πραγματοποιείται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
γ)Όλα τα έξοδα της καθαριότητας (υλικά καθαριότητας, απορρυπαντικά, σφουγγάρια κτλπ) θα βαρύνουν το συνεργείο καθαρισμού, πλην του χαρτιού υγείας και του κρεμοσάπουνου.
δ)Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δώσει το συνεργείο σε ό,τι αφορά τα απαραίτητα υλικά απολύμανσης των χώρων υγιεινής. Τα υλικά καθαριότητας που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος θα φέρουν αναγραμμένο τον αριθμό καταχώρησής τους στο Γενικό Χημείο του Κράτους και θα πρέπει να είναι φιλικά στο περιβάλλον.
ε)Κάθε τυχόν πρόβλημα που προκύψει στους ανωτέρω χώρους (διαρροή, βλάβες στις εγκαταστάσεις κτλπ) θα πρέπει να αναφέρεται αμέσως στον Δκό Προϊστάμενο του Φορέα.

στ)Ο Δκός Προϊστάμενος του Φορέα είναι αρμόδιος να υποδείξει οποιαδήποτε συμπληρωματική ανάγκη καθαριότητας προκύψει εφόσον κρίνεται απαραίτητο και το σχετικό δικαίωμα δεν ασκείται καταχρηστικά

Β. ΚΑΤ' ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
-Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία (καταβολή των νομίμων αποδοχών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τήρηση του νόμιμου ωραρίου κτλπ)
-Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα νόμιμα μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου έναντι του προσωπικού του για το οποίο φέρει αποκλειστικά την ευθύνη
-Επίσης υποχρεούται να εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο για κάθε τρίτο
-Το σύνολο του προσωπικού που θα απασχοληθεί στο έργο θα είναι 'Έλληνες πολίτες ή νομίμως εργαζόμενοι στην Ελλάδα αλλοδαποί, οι οποίοι θα ασφαλίζονται με βάση τις κείμενες εργατικές διατάξεις. Προς τούτο θα πρέπει ο ανάδοχος όταν του ζητηθεί να προσκομίσει στον εργοδότη φωτοτυπίες των δηλώσεων-αναγγελιών στο ΙΚΑ των εργαζομένων ή των αδειών παραμονής και εργασίας των αλλοδαπών

Γ.ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

-Η προσφορά του υποψηφίου θα πρέπει να περιλαμβάνει:
1. Οικονομική προσφορά με το συνολικό ποσό σε ευρώ για κάθε μήνα εργασιών (χωρίς και
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο υποψήφιος το έργο
Η χρήση του εξοπλισμού καθώς και τα απαραίτητα υλικά καθαριότητας, φόροι, ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί στην προσφορά του.
2. Περιγραφή αναλυτική των μηχανικών μέσων (υλικοτεχνικού εξοπλισμού) που θα χρησιμοποιηθούν
3. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του Υποψηφίου Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του
4. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 όπου θα δηλώνεται ότι δεν τελεί υπό πτώχευση και προσκόμιση στη συνέχεια του σχετικού πιστοποιητικού
5. Όλα τα στοιχεία του άρθρου 68 του Ν.3863/2010, ήτοι:
α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο.
β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας.
γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.
δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων.
ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, όταν πρόκειται για καθαρισμό χώρων.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να υπολογίζουν στην προσφορά τους εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.

Δ.ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Μετά την παραλαβή του νόμιμου παραστατικού στο τέλος κάθε μήνα και αφού βεβαιωθεί η εκτέλεση του έργου της καθαριότητας από τον Δκό Προϊστάμενο του Φορέα, η πληρωμή θα γίνεται με καταβολή του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό του αναδόχου του έργου της καθαριότητας.

Σχετικά γεγονότα
Καμία εκδήλωση
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ »