banner

Συντονιστές ασφ. συμβούλων

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
για την Εγγραφή Συντονιστή Ασφαλιστικών Συμβούλων
(Ν. 2170/93 - N. 2496/97 - Π.Δ. 190/2006)

Α. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
1. Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου με την οποία δηλώνει την επωνυμία , το διακριτικό τίτλο, το αντικείμενο εργασιών και την έδρα της επιχείρησης.
(Σε περίπτωση που δεν προσέλθει ο ίδιος, απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από Αστυνομική Αρχή.)

2. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 με τα εξής:

α) « δεν είμαι Δημόσιος, Δημοτικός , Κοινοτικός υπάλληλος, υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ., τραπεζικού ή πιστωτικού ιδρύματος ή ασφαλιστικής επιχείρησης, Γενικός Διευθυντής ή Διευθυντής ή εκπρόσωπος ασφαλιστικής επιχείρησης και δεν έχω καταδικαστεί σε φυλάκιση για έγκλημα κατά της περιουσίας ή σχετιζόμενο με χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες, ούτε εκκρεμεί σε βάρος μου δίωξη για κλοπή, υπεξαίρεση, τοκογλυφία, αισχροκέρδεια, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, έκδοση ακάλυπτης επιταγής, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία».
β) « δεν τελώ σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης»
γ) « δεν έχω τεθεί σε ολική ή μερική, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση»
δ) « έχω συνάψει Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 1,4, και 7 του Π.Δ. 190/2006 »

3. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ.(Φωτοτυπία)

4. Βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος και βεβαιώσεις τυχόν μεταβολών, από Δ.Ο.Υ.(φωτοτυπία)

5. Πιστοποιητικό επιτυχίας επιπέδου Α’ - Τράπεζα Ελλάδος

6. Aποδεικτικό Σπουδών (Απολυτηρίου Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής – για τις ισοτιμίες των τίτλων σπουδών οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης , Εθν.Αντιστάσεως 41, Ν.Ιωνία, τηλ. 210.2709134-5. Για τίτλους σπουδών αλλοδαπής απαιτείται μετάφρασή τους από το Υπ. Εξωτερικών καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας από το Υπ. Παιδείας)

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
Όσοι δεν προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να προσκομίσουν επιπλέον, επίσημη μετάφραση του διαβατηρίου & φωτοτυπία άδειας παραμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα.
Κάθε μελλοντική μεταβολή (όπως, αλλαγή διεύθυνσης, αλλαγή αντικειμένου επιχείρησης, παύση ή διακοπή εργασιών, κ.λ.π.) που επέρχεται στην επιχείρηση πρέπει να δηλώνεται στο Επιμελητήριό μας.

Β. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

1. Αίτηση

2. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 με τα εξής:

α) « δεν είμαι Δημόσιος, Δημοτικός , Κοινοτικός υπάλληλος, υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ., τραπεζικού ή πιστωτικού ιδρύματος ή ασφαλιστικής επιχείρησης, Γενικός Διευθυντής ή Διευθυντής ή εκπρόσωπος ασφαλιστικής επιχείρησης και δεν έχω καταδικαστεί σε φυλάκιση για έγκλημα κατά της περιουσίας ή σχετιζόμενο με χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες, ούτε εκκρεμεί σε βάρος μου δίωξη για κλοπή, υπεξαίρεση, τοκογλυφία, αισχροκέρδεια, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, έκδοση ακάλυπτης επιταγής, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία».
β) « δεν τελώ σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης»
γ) « δεν έχω τεθεί σε ολική ή μερική, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση»
δ) « έχω συνάψει Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 1,4, και 7 του Π.Δ. 190/2006 »

3. Καταστατικό της εταιρίας ( ή επικυρωμένη φωτοτυπία του και όλες οι τυχόν τροποποιήσεις που έχουν γίνει.)

Για Α.Ε. & Ε.Π.Ε. απαιτούνται και τα ΦΕΚ στα οποία έχουν δημοσιευθεί τα καταστατικά και οι τροποποιήσεις.
Για Α.Ε. απαιτείται επιπλέον πρακτικό συγκρότησης ή μεταβολής του Δ.Σ. και η καταχώρηση στα μητρώα Α.Ε. της Νομαρχίας.

Σημείωση :

Για όλα τα Νομικά Πρόσωπα απαιτείται εγγραφή του φυσικού προσώπου που ασκεί τη διοίκηση ή σε περίπτωση συλλογικής διοίκησης το ή τα φυσικά πρόσωπα που είναι μέλη της διοίκησης και διαχειρίζονται τις δραστηριότητες διαμεσολάβησης.
Στην επωνυμία της εταιρίας διαμεσολάβησης θα πρέπει να αποδίδεται ορθά η δραστηριότητά της.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
για την Ανανέωση Εγγραφής Συντονιστή Ασφαλιστικών Συμβούλων

A. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

1. Αίτηση (Δίδεται από την υπηρεσία).
2. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 με τα εξής:

α) « δεν είμαι Δημόσιος, Δημοτικός , Κοινοτικός υπάλληλος, υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ., τραπεζικού ή πιστωτικού ιδρύματος ή ασφαλιστικής επιχείρησης, Γενικός Διευθυντής ή Διευθυντής ή εκπρόσωπος ασφαλιστικής επιχείρησης και δεν έχω καταδικαστεί σε φυλάκιση για έγκλημα κατά της περιουσίας ή σχετιζόμενο με χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες, ούτε εκκρεμεί σε βάρος μου δίωξη για κλοπή, υπεξαίρεση, τοκογλυφία, αισχροκέρδεια, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, έκδοση ακάλυπτης επιταγής, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία».
β) « δεν τελώ σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης»
γ) « δεν έχω τεθεί σε ολική ή μερική, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση»
δ) « έχω συνάψει Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 1,4, και 7 του Π.Δ. 190/2006 »

Β. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

1. Αίτηση
2. Πιστοποιητικά μη πτώχευσης της εταιρίας και των φυσικών εκπροσώπων της. (Αναζητείται αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία).

3. Πιστοποιητικά ότι δεν τελούν σε δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη για τους φυσικούς εκπροσώπους.(Αναζητείται αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία)

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
Όσοι δεν προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να προσκομίσουν επιπλέον, επίσημη μετάφραση του διαβατηρίου & φωτοτυπία άδειας παραμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα.
Κάθε μελλοντική μεταβολή (όπως, αλλαγή διεύθυνσης, αλλαγή αντικειμένου επιχείρησης, παύση ή διακοπή εργασιών, κ.λ.π.) που επέρχεται στην επιχείρηση πρέπει να δηλώνεται στο Επιμελητήριό μας.

Σχετικά γεγονότα
Καμία εκδήλωση