banner

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την
¨Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης-θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου Κιλκίς
και ΝΠΔΔ -ΝΠΙΔ έτους 2018¨ Τμήμα 11 Λιπαντικά.
1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
Δ/νση: Γ. Καπέτα 17, Τ.Κ. 61100, ΚΙΛΚΙΣ
Υπόψη: Καραμπίδου Όλγα
Τηλέφωνο: 2341352157, Φαξ : 2341352152
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail):
2. ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού.
3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ
Τα προς προμήθεια είδη του παρόντα διαγωνισμού, προσδιορίζονται με το κύριο λεξιλόγιο
δημοσίων συμβάσεων (CPV), με αριθμούς αναφοράς:
Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV ΑΞΙΑ (με Φ.Π.Α)
1 ΤΜΗΜΑ 11 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 09211000-1 69.999,98 €
4.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 69.999,98 € με Φ.Π.Α.
5. ΠΛΗΡΩΜΗ
Η συμβατική αξία των ειδών θα πληρώνεται στον προμηθευτή τμηματικά, μετά την
εκάστοτε οριστική παραλαβή τους, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που
θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
6. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
και Ν.Π.Δ.Δ.- Ν.Π.Ι.Δ. ΕΤΟΥΣ 2018¨ Τμήμα 11 Λιπαντικά.
7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
Προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες συντήρησης του στόλου των οχημάτων του Δήμου,
του Δήμου και των Νομικών προσώπων του. Το αντικείμενο του διαγωνισμού περιγράφεται
αναλυτικά στην μελέτη Π26/2017.
8. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΟΧΙ. Ο συμμετέχων θα καταθέσει προσφορά επί ποινή αποκλεισμού για το σύνολο του
τμήματος 11 Λιπαντικά.
9. ΛΗΨΗ ΥΠΟΨΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που
υποβληθούν δε λαμβάνονται υπόψη.
10. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της και έως 31-12-2018.
11. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ
Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
12. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Νομική μορφή των συμμετεχόντων: Ημεδαπά και αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα
όπως περιγράφεται στα τεύχη του διαγωνισμού.
Προσωπική κατάσταση των ενδιαφερόμενων-απαιτούμενα αποδεικτικά: Όπως αυτά
περιγράφονται στα τεύχη του διαγωνισμού.
13. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ
Τόπος-Χρόνος-Γλώσσα
α) Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους οικονομικούς φορείς στο
Δημοτικό κατάστημα (πρωτόκολλο Δήμου Κιλκίς) του Δήμου Κιλκίς, στην οδό: Γ. Καπέτα 17,
έως την ημέρα του διαγωνισμού την ημέρα Τρίτη στις 27/03/2018 και ώρα 10:00 π.μ.
β) Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
14. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, υποχρεούται να
καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης το ύψος οποίας
καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α πριν ή κατά την
υπογραφή της σύμβασης.
Η λήξη του χρόνου ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ένα (1) μήνα μετά την
λήξη της του συμβατικού χρόνου παράδοσης.
15. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Ο χρόνος παράδοσης δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος των 48 ωρών και είναι
δεσμευτικός για τον Ανάδοχο, σε υπέρβαση δε του όρου αυτού ο Ανάδοχος θα κηρύσσεται
έκπτωτος. Σημειώνεται ότι η παράδοση θα πρέπει να γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες.
16. ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες, προσμετρούμενος από την επομένη
της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο
των δέκα (10) μηνών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
17. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ-ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000)
ευρώ(χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η
προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης
πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης,
απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου
ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
18. ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η παρούσα διακήρυξη θα δημοσιευτεί τοπική εφημερίδα, στην Ιστοσελίδα του Δήμου
Κιλκίς, www.e-kilkis.gr, και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ
ανάρτηση της προκήρυξης σε εμφανές σημείο του Δήμου, και στο αντίστοιχο Επιμελητήριο
και ανάρτηση της περίληψης στο διαδίκτυο στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
β) στοιχεία αναθέτουσας αρχής-πληροφορίες: Δήμος Κιλκίς, Γ. Καπέτα 17, 61100, Κιλκίς,
Τηλ.2341352157, fax:2341352152.Αποστολή έντυπης μορφής δικαιολογητικών, Δήμος
Κιλκίς-Πρωτόκολλο Δήμου Κιλκίς.

Σχετικά γεγονότα
Καμία εκδήλωση