banner

Υπηρεσία μίας Στάσης – Γενικό Εμπορικό Μητρώο

arrowΥπηρεσία μίας Στάσης – Γενικό Εμπορικό Μητρώο

Η ανάγκη συγκρότησης ενός ενιαίου πλαισίου οργάνωσης, ενημέρωσης και χρήσης των μητρώων της δημόσιας διοίκησης αποτελούσε ανέκαθεν πάγια απαίτηση των συναλλασσόμενων με τους φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ιδιαίτερα για την επιχειρηματική κοινότητα, οι επικαλύψεις στοιχείων, τα προβλήματα στην ονοματολογία, οι διαφορετικές κωδικοποιήσεις, η αποσπασματική συγκέντρωση στοιχείων από φορείς, η έλλειψη στοιχείων ιστορικότητας επιχειρήσεων κ.λ.π., αποτελούσαν μερικά μόνο από τα προβλήματα τα οποία αντιμετώπιζε, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται προβλήματα στις διαδικασίες του γενικότερου επιχειρείν.

Για όλους αυτούς τους λόγους, ήταν πάγιο αίτημα του εμπορικού κόσμου της χώρας εδώ και πολλά χρόνια η δημιουργία ενός ενιαίου εμπορικού μητρώου. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η δημιουργία ενός Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) όλων των νομικών μορφών επιχειρήσεων στην Ελλάδα θα βοηθήσει στην παρακολούθηση των εμπορικών επιχειρήσεων από την πολιτεία και την καλύτερη εξυπηρέτηση των ίδιων των επιχειρήσεων από την κεντρική διοίκηση και τους αρμόδιους φορείς της. Εξάλλου, πολλές χώρες διεθνώς έχουν υλοποιήσει παρόμοια μητρώα όπως το HOUSE OF COMPANIES (Αγγλία), PUBLIC REGISTER (Αμερική, Σιγκαπούρη), και άλλες. Για τις χώρες αυτές, το ηλεκτρονικό εμπορικό μητρώο επιχειρήσεων αποτελεί παράγοντα διαφάνειας, εξασφάλισης των συναλλαγών (ασφάλεια και αξιοπιστία) και επιτάχυνσης διαδικασιών και λήψης αποφάσεων σε επιχειρησιακό αλλά και πολιτειακό επίπεδο.

Έτσι και στην Ελλάδα, η θεσμοθέτηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), σε συνδυασμό με την αναβάθμιση του ρόλου των Επιμελητηριακών Φορέων μέσω της μετεξέλιξης τους σε «καταστήματα μίας στάσης» (one-stop-shop), αποτελούν καθοριστικές αλλαγές στον άξονα της απλοποίησης των γενικότερων διαδικασιών του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, οι οποίες στοχεύουν τόσο στην κάλυψη αναγκών και απαιτήσεων των πάσης φύσεως εμπλεκομένων, όσο και στην ουσιαστική χρήση και αξιοποίηση των πληροφοριών που συλλέγονται. Η λειτουργία μιας σύγχρονης και ενημερωμένης κεντρικής βάσης μητρώου επιχειρήσεων θα διευκολύνει απεριόριστα στη μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών δημιουργίας ή μεταβολής μιας επιχείρησης, αλλά και έκδοσης και υποβολής πιστοποιητικών «εταιρικής ενημερότητας» για όλες σχεδόν τις συναλλαγές μιας εταιρείας. Παράλληλα, ένα γενικό και ενιαίο μητρώο επιχειρήσεων, δημιουργεί ευρύτερες προϋποθέσεις πληροφόρησης και εκμετάλλευσης της πληροφορίας για ολόκληρο τον δημόσιο τομέα. Χάρη σ’ αυτό, γίνεται εφικτή η αποτελεσματικότερη στατιστική παρακολούθηση των στοιχείων των επιχειρήσεων, η ακριβέστερη άσκηση πολιτικής, νομοθετικής ή και ελεγκτικής εξουσίας προς τις επιχειρήσεις αλλά και σε σχέση με αυτές.

Το έργο του ΓΕΜΗ στοχεύει στη ριζική αναμόρφωση της λειτουργίας των επιμέρους (κατακερματισμένων) μητρώων επιχειρήσεων πάσης νομικής μορφής, το πέρασμα δηλαδή από το σημερινό χειρόγραφο - κατά κύριο λόγο - τρόπο επεξεργασίας πληροφοριών και τη σημερινή διαχείριση εργασίας, σε ένα ενιαίο περιβάλλον αυτοματοποιημένης επεξεργασίας και υψηλής αποδοτικότητας ενός Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.).

Το Γ.Ε.ΜΗ. θα αποτελεί – μεταξύ των άλλων – όργανο δημοσιότητας, στατιστικής ανάλυσης σε εθνικό επίπεδο και μέσο προστασίας των τρίτων τόσο για την ΓΓΕ και για το τμήμα του ΓΕΜΗ που την αφορά όσο και για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα όταν ολοκληρωθεί το σύνολο του έργου.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Η απλοποίηση του τυπικού πλαισίου άσκησης της εμπορικής δραστηριότητας η οποία αναμένεται να επιτευχθεί με τη λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ. στοχεύει να έχει εκτός των άλλων σαν αποτέλεσμα :

Την εγκαθίδρυση καθεστώτος διαφάνειας της άσκησης της εμπορικής δραστηριότητας.

Την εμπέδωση της ασφάλειας των εν γένει συναλλαγών.

Την εξυπηρέτηση της δημοσιότητας της εμπορικής δραστηριότητας κατά το πλέον πρόσφορο και επιθυμητό τρόπο.

Την εξασφάλιση προϋποθέσεων άσκησης και προστασίας της νόμιμης εμπορικής δραστηριότητας.

Την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας με την εισαγωγή σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Την εξασφάλιση της δυνατότητας ταχείας εξυπηρέτησης επιχειρήσεων και πολιτών με διαδικασίες ‘’μια στάσης’’ και την υλοποίηση των επιταγών του άρθρου 6 του Ν3242/2004.

Την καθιέρωση απλοποιημένου και ελκυστικού πλαισίου υποδοχής οργανωμένων εμπορικών δραστηριοτήτων από κράτη – μέλη της Ε.Ε. και τρίτες χώρες.

Η υλοποίηση του Γ.Ε.ΜΗ. θα οδηγήσει σε σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη όπως περιγράφονται παρακάτω:

Ευέλικτη και γρήγορη παρακολούθηση των εμπορικών επιχειρήσεων.Η παρακολούθηση αυτή αφορά την καταγραφή και αυτόματη ενημέρωση των μεταβολών όλων των εταιρικών μορφών (σύστασή τους, καταστατικά, Μετοχικό Κεφάλαιο κλπ) όσο και την λεπτομερή καταγραφή των οικονομικών αποτελεσμάτων και υποχρεώσεων των επιχειρήσεων. Η καταγραφή των παραπάνω στοιχείων οδηγούν στην της ιστορικότητας της επιχείρησης με αποτέλεσμα την διαχρονική παρακολούθηση των μεταβολών (ιστορικότητα).

Γρήγορη έκδοση εγγράφων (βεβαιώσεων) οι οποίες εύκολα μπορούν να τυποποιηθούν και να εξαχθούν από τις πληροφορίες που βρίσκονται στη βάση δεδομένων. Έτσι μπορεί να ξεπεραστεί το σημαντικό πρόβλημα πληροφόρησης των φορέων σε σχέση με τα στοιχεία που ζητούνται από τα Υπουργεία και άλλους φορείς, βοηθώντας έτσι στην αποτελεσματική και γρήγορη χρήση των στοιχείων αυτών από τους φορείς.

Παρακολούθηση από πλευράς της αρμόδιας υπηρεσίας της αξιοπιστίας των στοιχείων των Ανώνυμων Εταιρειών σε σχέση με την τήρηση των υποχρεώσεών τους με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία. Το παραπάνω σε σχέση με την ολοκληρωμένη εικόνα των Ανώνυμων Εταιριών αλλά και των υπολοίπων μορφών επιχειρήσεων (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ατομικές, κα), διευκολύνει σημαντικά την διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικές με τις επιχειρήσεις γενικά αλλά και με συγκεκριμένες επιχειρήσεις ιδιαίτερα.

Η άσκηση του ελέγχου και των αποφάσεων για κάθε επιχείρηση, μπορεί εύκολα να προκύψει από τους αρμόδιους για κάθε τομέα φορείς του Δημοσίου με την υλοποίηση και χρήση ενιαίας τράπεζας δεδομένων (Data Bank) η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την ανταλλαγή συνολικής Πληροφόρησης στους αντίστοιχους φορείς και ενδιαφερόμενους.

Έκδοση στατιστικών στοιχείων τα οποία θα δείχνουν επακριβώς την συνολική πορεία των επιχειρήσεων σε συγκεκριμένους τομείς. Τα δεδομένα αυτά θα βοηθήσουν σημαντικά στον καθορισμό της πολιτικής από μέρους του κράτους για εντοπισμό κριτηρίων και μεθοδολογιών που θα βοηθήσουν στην σωστή κατανομή των παροχών στον τομέα των Α.Ε.

Συνέργεια με άλλα έργα του δημόσιου τομέα για την ουσιαστικότερη αξιοποίηση των πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων δημόσιων υπηρεσιών καθώς και την ενεργοποίηση και αξιοποίηση των υποδομών του δημοσίου για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας αλλά και τελικά καλύτερης εξυπηρέτησης του πολίτη.

Υπηρεσία Μιας Στάσης

Από τις 4 Απριλίου 2011 ξεκίνησε η λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) και η ενεργοποίηση της Υπηρεσίας Μιας Στάσης (ΥΜΣ)Απόδοση όρων του Γ.Ε.Μ.Η. στη Αγγλική για χρήση σε Ξενόγλωσσα Πιστοποιητικά και Έγγραφα

Δικαιολογητικά Σύστασης Ο.Ε. - Ε.Ε.

Δικαιολογητικά Σύστασης Ι.Κ.Ε.

Ίδρυση Υποκαταστήματος Αλλοδαπής Εταιρείας

Θεσμικό Πλαίσιο

N.3419/2005 - Νέος νόμος περί Επιμελητηρίων

N.3853/2010 - Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών

Αυτοαπογραφή:

YA Κ1-941 - Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο

YA Κ1-1136 - Τροποποίηση της απόφασης Κ1-941 οικ./2012 «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο»

Εγκύκλιος Κ1-1184 - Εγκύκλιος Αυτοαπογραφής, παροχή διευκρινίσεων επί της Κ1-941 και Κ1-1136

Εγγραφή ΟΕ-ΕΕΕγγραφή ΑΕΕγγραφή ΕΠΕΥπεύθυνη Δήλωση

Σύσταση Εταιρειών:

Εγκύκλιος Κ2-3144 - Εγκύκλιος για σύσταση εταιρειών διαδικασία ΓΕΜΗ

Εγκύκλιος Κ1-1319 - Συμπληρωματική Εγκύκλιος για την Κ2-3144

Εγκύκλιος Κ2-3332 - Συμπληρωματική Εγκύκλιος για σύσταση εταιρειών διαδικασία ΓΕΜΗ

Εγκύκλιος Κ1-1084 - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΙΚΕ) - Διαδικασία σύστασης σύμφωνα με το άρθρο 5α του Ν.3853/2010

Εγκύκλιος Κ2-4113 - Εγκύκλιος για IKE, (ερμηνεία νομοθεσίας)

Ίδρυση Φαρμακείων:

Εγκύκλιος - 43 Εποπτικού Συμβουλίου ΓΕΜΗ για Φαρμακεία

Εγκύκλιος - 50 Εποπτικού Συμβουλίου ΓΕΜΗ για τα Φαρμακεία, συνέχεια της εγκυκλίου 43

· ΠΟΛ 1032-2012 - Υπεραξία κατά τη σύσταση ομόρρυθμης εταιρείας συστεγαζόμενων Φαρμακείων

Γενικές Διατάξεις:

ΚΥΑ Κ1-802/23-3-2011 - Kαθορισμός διαδικασιών, προϋποθέσεων, τεχνικών λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με την λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση εταιριών

YA Κ1-2534 - Κριτήρια ταξινόμησης των εμπορικών δραστηριοτήτων των μελών των Επιμελητηρίων και κατάταξη αυτών ανά Επιμελητήριο ή ανά Τμήματα Επιμελητηρίων

YA Κ1-884 - Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που καταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων προσώπων

YA Κ1-941 - Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο

YA Κ1-1136 - Τροποποίηση της απόφασης Κ1-941 οικ./2012 «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο»

OAEE:

Εγκύκλιος ΟΑΕΕ


pdf 200

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

Μέσα από ένα ευρύ δίκτυο σημείων επαφής για τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνει 59 καταστήματα εμπορικών επιμελητηρίων, 3.200 συμβολαιογραφικά γραφεία και στην επόμενη φάση 52 επιλεγμένα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, θα διεκπεραιώνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για να αποκτήσουν οι εμπορικές εταιρείες νομική προσωπικότητα και οικονομική δραστηριότητα.Με τον τρόπο αυτό, η ίδρυση, για παράδειγμα, μιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, ΕΠΕ, γίνεται:• σε ένα μόνο σημείο αντί για οκτώ,• με μία και μοναδική διαδικασία αντί για 11,• σε μία μέρα αντί για 38Μοναδική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι οι ιδρυτές της εταιρίας να μην έχουν εκκρεμότητες με το ελληνικό δημόσιο (π.χ. να έχουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα).Σε αρχικό στάδιο, η Υπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ) αφορά Ανώνυμες Εταιρίες και Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης, οι οποίες θα απευθύνονται στους συμβολαιογράφους, καθώς και Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρίες, οι οποίες θα μπορούν να απευθύνονται κατευθείαν στα Επιμελητήρια.Για την εφαρμογή της ΥΜΣ ήταν απαραίτητη η ολοκλήρωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ), μιας μεγάλης βάσης ηλεκτρονικών δεδομένων που καταγράφει τα στοιχεία και την εξέλιξη κάθε μορφής εμπορικής οντότητας.Μέσα από τη ηλεκτρονική διασύνδεση των Υπηρεσιών μιας στάσης με το Γ.Ε.ΜΗ, όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις αποκτούν για πρώτη φορά έναν μοναδικό αριθμό μητρώου -τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ, που θα αποτελεί την ταυτότητά τους και θα τις ακολουθεί σε όλο τον κύκλο ζωής τους.Πετυχαίνεται κατ’ αυτόν τον τρόπο για πρώτη φορά, και χάρη στη μετάπτωση στην Κεντρική Βάση Δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ όλων των στοιχείων που διαθέτει κάθε Επιμελητήριο για τα μέλη του, τη λειτουργία ενός ενιαίου μητρώου για όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις και ταυτόχρονα την εκκαθάριση του μητρώου κάθε Επιμελητηρίου από ανενεργά μέλη.Σε μια χώρα, που κατατάσσεται στην 149η θέση μεταξύ 183 χωρών στον σχετικό δείκτη αξιολόγησης των διαδικασιών που απαιτούνται για τη σύσταση μιας επιχείρησης, η εφαρμογή της ΥΜΣ αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος φιλικού προς τις επιχειρήσεις. Το όφελος για τον πολίτη, τον επιχειρηματία, τη δημόσια διοίκηση είναι σημαντικό, καθώς:• Μειώνουμε τη γραφειοκρατία και τις διοικητικές επιβαρύνσεις: Για παράδειγμα, για τη σύσταση μιας απλής ομόρρυθμης εταιρίας τα βήματα που απαιτούνται για έναν επιχειρηματία μειώνονται από 9 σε 1, χωρίς να απαιτείται σε κανένα από αυτά απευθείας επαφή με το Δημόσιο, παρά μόνο στο τελικό σημείο μίας στάσης.• Μειώνουμε το κόστος σύστασης για τις επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, καταργείται το τέλος προελέγχου επωνυμίας και τα τέλη δημοσίευσης στο ΦΕΚ για τις ΑΕ και ΕΠΕ. Για παράδειγμα, για σύσταση ΕΠΕ με κεφάλαιο 4.500 ευρώ στο Επιμελητήριο υπάρχει το κόστος σήμερα είναι 786 ευρώ. Μετά τη λειτουργία της ΥΜΣ το κόστος δηλαδή μειώνεται κατά 235 Ευρώ (33% λιγότερο κόστος).• Αναδιοργανώνεται ο δημόσιος τομέας και περιορίζεται το διοικητικό κόστος: Οι υπάλληλοι που απελευθερώνονται από τα μέχρι σήμερα πολλαπλά σημεία εξυπηρέτησης για τη σύσταση επιχειρήσεων στο Δημόσιο, μπορούν πλέον να διατεθούν σε άλλες δραστηριότητες και υπηρεσίες.• Περιορίζεται η διαφθορά και η κακοδιοίκηση που ταλαιπωρούν τους πολίτες λόγω των πολύπλοκων και αδιαφανών διαδικασιών: Για πρώτη φορά στη χώρα μας η δημόσια διοίκηση συνεργάζεται και διαλειτουργεί για την ίδρυση μιας επιχείρησης μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών, χωρίς εμπλοκή του ανθρώπινου παράγοντα, παρά μόνο στο τελικό σημείο μίας στάσης. Παράλληλα, όλα τα τέλη αποπληρώνονται μέσω του τραπεζικού συστήματος• Ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα της εθνικής μας οικονομίας. Απελευθερώνουμε την επιχειρηματικότητα με την εισαγωγή νέων πρακτικών στο Δημόσιο τομέα με έμφαση στην εξυπηρέτηση του πολίτη.Παράλληλα, στο αμέσως προσεχές διάστημα ολοκληρώνονται και περαιτέρω βήματα, όπως ένταξη στις ΥΜΣ και των διαδικασιών αδειοδότησης των επιχειρήσεων, η ένταξη και των ατομικών επιχειρήσεων στις ΥΜΣ, η επέκταση της υπηρεσίας σε όλα τα ΚΕΠ καθώς και η δημιουργία διαδικτυακής υπηρεσίας μιας στάσης για τη σύσταση εξαγωγικών επιχειρήσεων.Αξίζει να σημειωθεί ότι για την ανάπτυξη του Γ.Ε.ΜΗ και της Υπηρεσίας Μίας Στάσης, συνεργάστηκαν συνολικά 71 φορείς της Δημόσιας Διοίκησης και νομικά πρόσωπα.Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την ΥΜΣ και το Γ.Ε.ΜΗ ο κάθε επιχειρηματίας θα μπορεί να ενημερώνεται από το:

Επιμελητήριο Κιλκίς,Στενημάχου 2, 61100 Κιλκίςτηλ: 2341024580 (εσωτερικό 119)e-mail: Πληροφορίες: κ. Θανάσης Μάντζαρης.

Διαβάστε περισσότεραpdf 200

 

gemilogoΤο Επιμελητήριο Κιλκίς ανακοινώνει στα μέλη του ότι για την πιστή απόδοση/μετάφραση όρων του Γ.Ε.Μ.Η. στην Αγγλική Γλώσσα, προκειμένου να χρησιμοποιούνται στα εκδιδόμενα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά και λοιπά έγγραφα και σύμφωνα με το Εποπτικό Συμβούλιο Γ.Ε.Μ.Η., οι κατωτέρω όροι του Γ.Ε.Μ.Η στην Αγγλική γλώσσα θα αποδίδονται/μεταφράζονται ως εξής :
1) Ο όρος «ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ)» θα αποδίδεται ως «HELLENIC BUSINESS REGISTRY»
2) Ο όρος «ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ (Κ.Α.Κ.)» θα αποδίδεται ως «ENTRY NUMBER» και
3) Ο όρος «ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ» θα αποδίδεται ως «REGISTRATION NUMBER»

arrowΔικαιολογητικά

1Εξουσιοδότηση – Υπεύθυνη Δήλωση των Ιδρυτών (αν δεν έρθουν οι ίδιοι) με την οποία ορίζουν κάποιον τρίτο σαν υπεύθυνο επικοινωνίας για την ίδρυση της επιχείρησής τους, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους, Υπόδειγμα 1.

- Εάν πρόκειται για ιδρυτή Ν.Π. συμπληρώνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Ν.Π.

- Εάν πρόκειται για ιδρυτή Φ.Π. μόνιμο κάτοικο εξωτερικού,  απαιτείται εξουσιοδότηση με apostille (για χώρες που είναι στη συνθήκη της Χάγης) ή θεωρημένη από προξενική αρχή.

2Εξουσιοδότηση – Υπεύθυνη Δήλωση των Ιδρυτών (εάν προσέρχονται οι ιδρυτές αυτοπροσώπως), με την οποία εξουσιοδοτούν κάποιον ανάμεσά τους σαν εκπρόσωπό τους, Υπόδειγμα 5.

3Εντολή – Υπεύθυνη Δήλωση (πλήρως συμπληρωμένη) του εκπρόσωπου των Ιδρυτών για την σύσταση της εταιρείας προς την Υ.μ.Σ. του Επιμελητηρίου Κιλκίς, Υπόδειγμα 3.

4. Καταστατικό Ο.Ε. ή Ε.Ε. υπογεγραμμένο από τους εταίρους (Τουλάχιστον 5 πρωτότυπα αντίγραφα και σε ηλεκτρονική μορφή).

5. Επικυρωμένες φωτοτυπίες ταυτοτήτων εταίρων ή επικυρωμένη φωτοτυπία διαβατηρίου για υπηκόους κράτους μέλους της Ε.Ε. ή επικυρωμένη φωτοτυπία διαβατηρίου για υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε. και άδεια διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.

6. Θεωρημένο Μισθωτήριο ή Υπομισθωτήριο - Παραχωρητήριο από Δ.Ο.Υ. ή Υπεύθυνη Δήλωση του εκμισθωτή για την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου και αντίγραφο τίτλου κυριότητας. (Στο μισθωτήριο θα πρέπει να προστεθεί το παρακάτω κείμενο: "Μετά την ίδρυση της εταιρείας με την επωνυμία..........................................., θα εκχωρηθεί η μίσθωση στην εταιρεία αυτή.")

7Έντυπα Taxis πλήρως συμπληρωμένα & υπογεγραμμένα (Μ1, Μ3, Μ6, Μ7, Μ8).

8Φωτοτυπία βιβλιαρίου Τραπέζης στην οποία να φαίνεται ευκρινώς ο ΙΒΑΝ (για επιστροφή των καταβαλλόμενων τελών π.χ. ΦΣΚ σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας ίδρυσης της εταιρείας)

9. Αν ο εταίρος είναι Ο.Ε. – Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. τότε απαιτούνται επιπλέον:

- Ακριβές αντίγραφο καταστατικού σύστασης

- Τροποποιημένο τελευταίο καταστατικό

- Φορολογική ενημερότητα για την εταιρεία

- Ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ για την εταιρεία.

- Ενημερότητα για κάθε εταίρο από τον ΟΑΕΕ ή από τον ασφαλιστικό του φορέα.

- Για τις ΕΠΕ χρειάζεται πρακτικό και για τις ΟΕ, ΕΕ υπεύθυνη δήλωση διαχειριστή/ών ότι η εταιρεία θα συμμετέχει στην υπό σύσταση εταιρεία.

- Εφόσον ο εκπρόσωπος για την σύσταση της εταιρίας είναι πρόσωπο διαφορετικό από το νόμιμο εκπρόσωπο, χρειάζεται εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας.

10. Αν ο εταίρος είναι Α.Ε.τότε απαιτούνται επιπλέον:

- ΦΕΚ σύστασης

- ΦΕΚ τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου.

- ΦΕΚ από τα οποία προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση.

- Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης  για το ποσοστό των μετοχών.

- Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή της ΑΕ στην υπό σύσταση εταιρεία.

- Φορολογική ενημερότητα για την εταιρεία.

- Ασφαλιστική ενημερότητα για την εταιρεία.

- Ενημερότητα για τα μέλη του Δ.Σ. από τον ΟΑΕΕ, με ποσοστό μετοχών άνω του 3%.

11. Αν ο εταίρος είναι Αλλοδαπό Νομικό Πρόσωποτότε απαιτούνται επιπλέον:

- Καταστατικό που φέρει σφραγίδα apostille,  επίσημα μεταφρασμένο από το Υπουργείο Εξωτερικών ή εφόσον η χώρα προέλευσης δεν έχει προσχωρήσει στην ανωτέρω σύμβαση, θεωρημένο από προξενική αρχή.

- Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για το διορισμό νομίμου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του στην Ελλάδα με σφραγίδα apostille.

- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της  χώρας έδρας  του Νομικού Προσώπου για την ύπαρξη της Εταιρείας, με σφραγίδα apostille.

Το κόστος σύστασης ΟΕ ή ΕΕ αναλύεται ως εξής:  α) Τέλος Καταχώρησης ΓΕΜΗ:                                                       10€  β) Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας:                                      50€  γ) Ετήσια Συνδρομή:                                                                         50€ δ) Εισφορά υπέρ Ταμείου Νομικών:                                                 0,5% επί του κεφαλαίου 

Τα χρήματα προκαταβάλλονται στην Υπηρεσία ή κατατίθενται σε Τραπεζικό Λογαριασμό της ΚΕΕΕ.

Προσοχή!!!

Ο.Ε. – Ε.Ε. που συστήνονται από μετατροπή , συγχώνευση και διάσπαση , καθώς και επιχειρήσεις με δραστηριότητες που απαιτείται η προσκόμιση άδειας προ έγκρισης χώρου εγκατάστασης δεν εντάσσονται στην ΥΜΣ (υγειονομικού ενδιαφέροντος).

Οι υπό σύσταση εταιρείες Ο.Ε. – Ε.Ε. που δεν εντάσσονται στην ΥμΣ, ακολουθούν τη γνωστή διαδικασία και όταν προσέλθουν στο Επιμελητήριο, υποβάλουν σχετική αίτηση, παίρνουν Κ.Α.Κ., καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ & παίρνουν τη σχετική ανακοίνωση.

*Από 04/04/2011 δεν καταχωρούνται οι νέες εταιρείες στα μητρώα του Πρωτοδικείου Κιλκίς, αλλά λαμβάνουν μόνο αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΑΘανάσιος Γ. Μάντζαρης Υ.μ.Σ. – Γ.Ε.ΜΗ. Επιμελητηρίου Κιλκίς 2341024580 (εσωτερικό 119) 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΡΥΤΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 • Αστυνομική ταυτότητα για Έλληνες υπηκόους, ταυτότητα ή διαβατήριο για υπηκόους κράτους μέλους της Ε.Ε, καθώς και άδεια διαμονής, εφόσον διαμένουν στη χώρα, σε επικυρωμένα φωτοτυπικά αντίγραφα
 • Άδεια διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας, αν πρόκειται για υπηκόους εκτός Ε.Ε, που θα οριστούν ως διαχειριστές σε Ι.Κ.Ε.
 • Συμπληρωμένα έντυπα «Δήλωσης Απόδοσης Α.Φ.Μ / μεταβολής ατομικών στοιχείων»(Μ1) και Δήλωση Σχέσεων Φορολογουμένου (Μ7) όπου απαιτείται για τη χορήγηση ΑΦΜ στους ιδρυτές, εφόσον αυτοί δε διαθέτουν.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΡΥΤΕΣ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΗΣ

 • Ακριβές αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας
 • Εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας
 • Για τις ΕΠΕ, απόφαση της συνέλευσης των εταίρων σχετικά με τη συμμετοχή στην υπό σύσταση εταιρεία
 • Για τις ΑΕ προσκομίζονται τα ΦΕΚ από τα οποία προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας καθώς και απόφαση του ΔΣ για τη συμμετοχή της ΑΕ στην υπό σύσταση εταιρεία.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΡΥΤΕΣ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

 • Καταστατικό που φέρει σφραγίδα της Χάγης επίσημα μεταφρασμένο ή θεωρημένο από προξενική αρχή, εφόσον η χώρα προέλευσης δεν έχει προσχωρήσει στην ανωτέρω σύμβαση
 • Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της χώρας έδρας του νομικού προσώπου για την ύπαρξη της εταιρείας (good standing), με διαδικασία apostille.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για το διορισμό νομίμου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του στην Ελλάδα με διαδικασία apostille.
 • Συμπληρωμένα από τον υπόχρεο τα έντυπα M3 και Μ7, προκειμένου να τους χορηγηθεί ΑΦΜ.

ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Καταστατικό Ι.Κ.Ε υπογεγραμμένο σε έντυπη μορφή (ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή – αρχείο doc ή pdf)
 • (Υπόδειγμα 1)
 • Εάν στην ΥΜΣ προσέλθουν όλοι οι ιδρυτές, δηλώνεται εγγράφως ένας εξ αυτών ως εκπρόσωπος.(Υπόδειγμα 5)
 • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86 που φέρει το γνήσιο της υπογραφής για την έδρα της υπό σύσταση εταιρείας εκ μέρους των ιδρυτών (να αναφέρεται η επωνυμία της υπό σύσταση εταιρείας, η διάρκεια της μίσθωσης, και η χρήση για την οποία προορίζεται), ή Θεωρημένο μισθωτήριο ή υπομισθωτήριο - παραχωρητήριο από τη Δ.Ο.Υ ή Υπεύθυνη δήλωση του εκμισθωτή που φέρει το γνήσιο της υπογραφής για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου και αντίγραφο τίτλου κυριότητας
 • Έγγραφη εντολή και πληρεξουσιότητα (Κ1-1084/24-5-12), προκειμένου η ΥΜΣ να προβεί στις ενέργειες για τη σύσταση της εταιρείας.(Υπόδειγμα Α)
 • Δήλωση Έναρξης/  Μεταβολής Εργασιών Μη Φυσικού Προσώπου M3
 • Δήλωση Δραστηριοτήτων Επιχείρησηςόπου απαιτείται M6
 • Δήλωση Σχέσεων Φορολογουμένου M7
 • Δήλωση Μελών Μη Φυσικού Προσώπου M8

Διαβάστε περισσότεραpdf 200

 

Α. Διαδικασία Μετατροπής

Σύμφωνα με το άρθρο 107 Ν.4072/2012, εταιρεία οποιασδήποτε μορφής μπορεί να μετατραπεί σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) με απόφαση των εταίρων, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο για την περίπτωση λύσης της συγκεκριμένης εταιρικής μορφής. 

Με τη μετατροπή δεν επέρχεται κατάλυση του νομικού προσώπου της μετατρεπόμενης εταιρείας και ίδρυση νέου, αλλά απλή μεταβολή του νομικού τύπου της μετατρεπόμενης εταιρείας, χωρίς να μεσολαβήσει λύση και εκκαθάριση αυτής. Επιπλέον, οι εκκρεμείς της δίκες συνεχίζονται στο όνομα της εταιρείας υπό τη νέα εταιρική της μορφή, χωρίς να επέρχεται διακοπή της δίκης, όπως επίσης συνεχίζονται και οι διοικητικές άδειες που είχαν εκδοθεί υπέρ της μετατρεπόμενης εταιρείας.

Συγκεκριμένα η μετατροπή προσωπικής εταιρείας, ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης (Ο.Ε. ή Ε.Ε.) σε Ι.Κ.Ε. γίνεται με την καταχώρηση αυτής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) μέσω του Επιμελητηρίου Κιλκίς και όχι μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.), η οποία είναι αρμόδια μόνο για την εξαρχής σύσταση μιας εταιρείας Ι.Κ.Ε.

Οι ομόρρυθμοι εταίροι της Ο.Ε. ή Ε.Ε., η οποία μετατράπηκε σε Ι.Κ.Ε., εξακολουθούν να ευθύνονται επί πέντε (5) έτη μετά τη μετατροπή, εις ολόκληρον και απεριόριστα για τις εταιρικές υποχρεώσεις που γεννήθηκαν μέχρι την καταχώριση της μετατροπής της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., εκτός αν οι δανειστές της εταιρείας συγκατατέθηκαν εγγράφως στη μετατροπή της εταιρείας.

Για τη διαμόρφωση του νέου Καταστατικού της εταιρείας υπό τη νέα εταιρική της μορφή ισχύουν τα προβλεπόμενα στα άρθρα 43 επόμενα του Ν.4072/2012 για τη σύσταση της Ι.Κ.Ε. Σχετικά με τη διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταχώρηση της μετατροπής, ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Το τελικό Καταστατικό μετατροπής της εταιρείας θεωρείται από την Δ.Ο.Υ. Κιλκίς.

2. Πριν την καταχώρηση της μετατροπής στο Γ.Ε.ΜΗ., θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί, για την προσωπική εταιρεία, τυχόν οφειλόμενες συνδρομές προηγούμενων ετών, καθώς και το τέλος διατήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ. για το τρέχον έτος.

3. Ακολουθεί έλεγχος προέγκρισης της νέας επωνυμίας και η έκδοση σχετικής βεβαίωσης από το Επιμελητήριο Κιλκίς

4. Κατόπιν υποβάλλεται αίτηση στο Γ.Ε.ΜΗ. για την καταχώρηση της μετατροπής της εταιρείας μαζί με το θεωρημένο Καταστατικό και την ως άνω βεβαίωση προέγκρισης επωνυμίας (και σε ηλεκτρονική μορφή word και pdf).

5.Η πρώτη ανακοίνωση με τον αριθμό καταχώρησης αναρτάται στο λογαριασμό της εταιρείας στην επίσημη ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ. (http://www.businessportal.gr/" href="http://www.businessportal.gr/">http://www.businessportal.gr/" style="color:#7bb700">http://www.businessportal.gr) δέκα (10) ημέρες μετά την πληρωμή ποσού 10€ για την υποβολή της αίτησης   

6. Εντός τριάντα (30) ημερών από την ως άνω πληρωμή, δηλαδή αφού περάσει ο απαιτούμενος ένας (1) μήνας για την προβολή αντιρρήσεων από πιστωτές,θα πρέπει να υποβληθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. υπεύθυνη δήλωση του/των διαχειριστή/ων (με γνήσιο υπογραφής), συμπληρωμένη με τον αριθμό καταχώρησης που θα μνημονεύεται στην πρώτη ως άνω ανακοίνωση.

7. Εντός (3) ημερών από την κατάθεση της ως άνω υπεύθυνης δήλωσης στο Γ.Ε.ΜΗ., αναρτάται στο λογαριασμό της εταιρείας στην επίσημη ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ., η τελική ανακοίνωση για τη μετατροπή της εταιρείας.

8. Εντός δέκα (10) ημερών από την τελευταία ανακοίνωση,θα πρέπει να γίνει και η σχετική μεταβολή στο μητρώο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

Β. Φορολογική μεταχείριση μετατροπής

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1262/2013, ισχύουν τα ακόλουθα ως προς τη φορολογική αντιμετώπιση της μετατροπής:

1.Δεδομένου ότι με τη μετατροπή δεν επέρχεται λύση της μετατρεπόμενης εταιρείας, αλλά η νομική της προσωπικότητα συνεχίζεται, η φορολογία του συνολικού εισοδήματος της μετατρεπόμενης εταιρείας θα γίνει στο όνομα της εταιρείας υπό τη νέα εταιρική της μορφή στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου με την αντίστοιχη δήλωση φόρου εισοδήματος που θα υποβάλει.

2.Περαιτέρω, οι αναπτυξιακοί νόμοι (όπως Ν.Δ. 1297/1972, Ν. 2166/1993 κλπ) που παρέχουν κίνητρα για τους μετασχηματισμούς των επιχειρήσεων περιλαμβάνουν στο πεδίο εφαρμογής τους και την Ι.Κ.Ε. και οι εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές διατάξεις για τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) εφαρμόζονται και στην Ι.Κ.Ε. Ως εκ τούτου και σύμφωνα και με την προαναφερόμενη διάταξη του άρθρου 107  Ν. 4072/2012, στην περίπτωση μετατροπής Ο.Ε. ή Ε.Ε. σε Ι.Κ.Ε., γίνεται δεκτό ότι είναι δυνατή και η παράλληλη εφαρμογή των ευεργετικών διατάξεων των προαναφερόμενων αναπτυξιακών νομοθετημάτων.

3.Τέλος, όσον αφορά στο ζήτημα της εκτίμησης των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης εταιρείας από την Επιτροπή του άρθρου 9 κ.ν. 2190/1920, η οποία προβλέπεται σε περιπτώσεις μετασχηματισμού εταιρειών, διευκρινίζεται ότι απαιτείται μόνο στις περιπτώσεις μετατροπής Ι.Κ.Ε. σε Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) ή Ε.Π.Ε. Όταν πρόκειται δηλαδή για μετατροπή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.) σε Ι.Κ.Ε., δεν απαιτείται εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης εταιρείας και κατά συνέπεια δεν προκύπτει και υπεραξία.

 arrowΘεσμικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότεραpdf 200

 

Διαβάστε περισσότεραpdf 200

 

 arrowΑυτοαπογραφή

Διαβάστε περισσότεραpdf 200

 

Διαβάστε περισσότεραpdf 200

 

Διαβάστε περισσότεραpdf 200

 

Διαβάστε περισσότεραpdf 200

 

Διαβάστε περισσότερα

pdf 200

 

 

Διαβάστε περισσότεραpdf 200

 

Διαβάστε περισσότεραpdf 200

 

 arrowΣύσταση Εταρειών

Διαβάστε περισσότεραpdf 200

 

Διαβάστε περισσότεραpdf 200

 

Διαβάστε περισσότεραpdf 200

 

Διαβάστε περισσότεραpdf 200

 

Διαβάστε περισσότεραpdf 200

 

 arrowΊδρυση Φαρμακείων

Διαβάστε περισσότεραpdf 200

 

Διαβάστε περισσότεραpdf 200

 

Διαβάστε περισσότεραpdf 200

 arrowΓενικές Διατάξεις

Διαβάστε περισσότεραpdf 200

 

Διαβάστε περισσότεραpdf 200

Διαβάστε περισσότεραpdf 200

 

Διαβάστε περισσότεραpdf 200

 

Διαβάστε περισσότεραpdf 200

 

 arrowΟΑΕΕ

Διαβάστε περισσότεραpdf 200

arrowΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότεραpdf 200

 

Διαβάστε περισσότερα

pdf 200

 

 

Διαβάστε περισσότερα

    pdf 200pdf 200

 

Διαβάστε περισσότερα

 pdf 200

Διαβάστε περισσότερα

1. Κριτήριο είναι το πότε έγινε η διακοπή δραστηριότητας των Ατομικών Επιχειρήσεων (δηλαδή αν η διακοπή έγινε πριν ή μετά την απόκτηση μερίδας στο ΓΕΜΗ των επιχειρήσεων αυτών), οι οποίες εγγράφονται υποχρεωτικά στο ΓΕΜΗ (σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ.1, εδαφ. α, του ν. 3419/2005).2. Όπως προκύπτει από τις διατάξεις της ΥΑ Κ1-941οικ/27-04-2012 (ΦΕΚ 1468/Β/03-05-2012), από το έγγραφο του ΕΣ (με αρ. πρωτ. 409/01-09-2015) και από το έγγραφο του ΥΠ.ΟΙΚ.ΑΝΑΠΤ. & ΤΟΥΡ. / Γ.Γ.Ε.& Π.Κ. / ΔΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ (με αρ. πρωτ.97333/23-09-2015) «Οι λοιποί υπόχρεοι καταχώρισης στο ΓΕΜΗ, όπως οι ατομικές επιχειρήσεις, ............., θεωρούνται εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.ΜΗ. από την παρέλευση της προθεσμίας απογραφής ......... και διορθώσεις των καταχωρισθέντων στοιχείων γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 3419/2005)».Επίσης όπως είναι γνωστό, η προθεσμία για την απογραφή των λοιπών υπόχρεων (δηλαδή και των ατομικών επιχειρήσεων) έληξε την 15/02/2013 (σύμφωνα με το άρθρο 2, παραγρ. 2, της ΥΑ Κ1-1798οικ/28-09-2012 (ΦΕΚ 26608/Β/30-09-2012),Συνεπώς έκτοτε (από 16/02/2013 και μετά) όλοι οι λοιποί υπόχρεοι και οι ατομικές επιχειρήσεις, θεωρούνται ότι είναι εγγεγραμμένοι στο ΓΕΜΗ και άρα έχουν μερίδα στο ΓΕΜΗ.3. Με βάση τα παραπάνω, για τα υποβαλλόμενα αιτήματα διαγραφής των ατομικών επιχειρήσεων, ισχύουν τα εξής:3.1. Οι ατομικές επιχειρήσεις (που είχαν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 4-01-2011 και μετέπεσαν από τα μητρώα των Επιμελητηρίων στο ΓΕΜΗ), οι οποίες υποβάλλουν Βεβαιώσεις Διακοπής δραστηριότητας που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ. και που έχουν ημερομηνία διακοπής προγενέστερη της 15/02/2013 (ημερομηνία που έπρεπε να αποκτήσουν μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ.), θα πρέπει να καταχωρούνται μέσω της εφαρμογής του www.businessregistry.gr, μόνο με την αλλαγή status σε διακοπή Δ.Ο.Υ. χωρίς ΚΑΜΙΑ χρέωση.3.2. Οι ατομικές επιχειρήσεις που έχουν αποκτήσει μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ. [δηλαδή α) είχαν κάνει έναρξη δραστηριότητας μετά την 4-01-2011 και υποχρεωτικά γράφηκαν στο ΓΕΜΗ ή β) μετέπεσαν από τα μητρώα των Επιμελητηρίων στο ΓΕΜΗ και θεωρούνται εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.ΜΗ. από την παρέλευση της προθεσμίας απογραφής (της 15/02/2013)], οι οποίες υποβάλλουν Βεβαιώσεις Διακοπής δραστηριότητας που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ. και που έχουν ημερομηνία διακοπής, μεταγενέστερη της ημερομηνίας κτήσης μερίδας στο ΓΕΜΗ και μέχρι 31/12/2014, θα πρέπει να καταχωρούνται μέσω της εφαρμογής του www.businessregistry.gr με λήψη ΚΑΚ και σχετική ανακοίνωση με μοναδική χρέωση 10€ (κόστος καταχώρισης αιτήματος διακοπής) και ΧΩΡΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ του κόστους τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ. για τα έτη 2015 και 2016 (αφού αυτό θεσπίστηκε μετά την διακοπής της δραστηριότητάς τους (δηλαδή από 1/1/2015 και μετά).3.3. Εξυπακούεται ότι :Α) Οι ατομικές επιχειρήσεις που έχουν αποκτήσει μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ., οι οποίες υποβάλλουν Βεβαιώσεις Διακοπής δραστηριότητας που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ. και που έχουν ημερομηνία διακοπής, μεταγενέστερη της ημερομηνίας κτήσης μερίδας στο ΓΕΜΗ και συγκεκριμένα ημερομηνία διακοπής από 1/1/2015 μέχρι 31/12/2015, θα πρέπει να καταχωρούνται μέσω της εφαρμογής του www.businessportal.gr με λήψη ΚΑΚ και σχετική ανακοίνωση με χρέωση 10€ (κόστος καταχώρισης αιτήματος διακοπής) και με ΕΙΣΠΡΑΞΗ του κόστους τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ. για το έτος 2015 καιΒ) Οι ατομικές επιχειρήσεις που έχουν αποκτήσει μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ., οι οποίες υποβάλλουν Βεβαιώσεις Διακοπής δραστηριότητας που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ. και που έχουν ημερομηνία διακοπής, μεταγενέστερη της ημερομηνίας κτήσης μερίδας στο ΓΕΜΗ και συγκεκριμένα ημερομηνία διακοπής από 1/1/2016 και μετά, θα πρέπει να καταχωρούνται μέσω της εφαρμογής του www.businessportal.gr με λήψη ΚΑΚ και σχετική ανακοίνωση, με χρέωση 10 € (κόστος καταχώρισης αιτήματος διακοπής) και με ΕΙΣΠΡΑΞΗ του κόστους τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ. για το έτος 2016 και εφόσον δεν έχει καταβληθεί και για το έτος 2015.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, από καμία διάταξη του εταιρικού δικαίου δεν προβλέπεται δυνατότητα αναβίωσης μιας εταιρειας (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ) εφόσον έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της και έχει διαγραφεί από το Γ.Ε.ΜΗ. (ή τα προηγούμενα Μητρώα των κεφαλαιουχικών και των προσωπικών εταιριών, ήτοι ΜΑΕ και Πρωτοδικείο αντίστοιχα).

Ωστόσο, από τη νομολογία έχει γίνει αποδεκτό ότι στις περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστωθεί πως υπάρχει κάποιο περιουσιακό στοιχείο που δεν έχει διανεμηθεί ή οποιαδήποτε απαίτηση ή χρέος από ή προς την εταιρεία, τότε η εταιρεία δύναται να επανεγγραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ. στο στάδιο της εκκαθάρισης με σκοπό την ολοκλήρωση αυτής.

Σας παραθέτουμε το σκεπτικό που αναπτύσσει το ΝΣΚ στην υπ' αρίθμ. 52/2008 σχετική γνωμοδότηση του: “ακόμα και μετά τη λήξη των εργασιών της εκκαθάρισης, εάν διαπιστωθεί ότι υπάρχει κάποια εκκρεμότητα όπως απαίτηση ή χρέος της εταιρείας αναβιώνει η εκκαθάριση, ήτοι επαναλαμβάνονται οι εργασίες αυτής διότι στην πραγματικότητα δεν έχει πραγματοποιηθεί ο σκοπός της και δεν έχει περατωθεί αυτή”. Δεδομένης δηλαδή της ύπαρξης εταιρικής περιουσίας θεωρείται πως το νομικό πρόσωπο εξακολουθεί να υφίσταται, οπότε η επανεγγραφή στο ΓΕΜΗ αποτελεί νόμιμη και απαραίτητη διαδικασία προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της εταιρείας.

Κατόπιν της ανωτέρω διευκρίνησης, στην περίπτωση που ένας εκκαθαριστής υποβάλλει αίτηση επανεγγραφής στο Γ.Ε.Μ.Η. Με σκοπό την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, οι Υ.Γ.ΕΜΗ. Θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τα ακόλουθα:

1. Σε κάθε περίπτωση η επανεγγραφή στο ΓΕΜΗ προηγείται της επανεγγραφής στο Φορολογικό Μητρώο προκειμένου να αναβιώσει το ΑΦΜ της εταιρείας.

2. Η εταιρεία αναβιώνει με τον ίδιο αριθμό ΓΕΜΗ που είχε πριν τη διαγραφή της.

3. Η εταιρεία: α) στην περίπτωση που πριν την διαγραφή της ήταν εγγεγραμμένη στο ΓΕΜΗ επαναγράφεται σε αυτό απευθείας σε κατάσταση “υπο εκκαθάριση” και β) στην περίπτωση που πριν την διαγραφή της ήταν εγγεγραμένη στο προηγούμενο Μητρώο (ΜΑΕ, Πρωτοδικείο) εγγράφεται στο ΓΕΜΗ απευθείας σε κατάσταση “υπό εκκαθάριση”.

4. Σε περίπτωση που η ΥΓΕΜΗ διαφωνεί ή έχει ενδοιασμούς για αίτημα επανεγγραφή εταιρείας στο ΓΕΜΗ τότε χωρεί εφαρμογή του άρθρου 12 του Ν. 3419/2005, σύμφωνα με το οποίο ο ενδιαφερόμενος (εκκαθαριστής) μπορεί να ζητήσει την επανεγγραφή της εταιρείας στο ΓΕΜΗ με Δικαστική Απόφαση.

5. Μετά την επανεγγραφή της εταιρείας στο ΓΕΜΗ ακολουθεί η ολοκλήρωση της εκκαθάρισης και η οριστική ΔΙΑΓΡΑΦΗ της από το πληροφοριακό σύστημα του ΓΕΜΗ

1. Κριτήριο είναι το πότε έγινε η διακοπή δραστηριότητας των Ατομικών Επιχειρήσεων (δηλαδή αν η διακοπή έγινε πριν ή μετά την απόκτηση μερίδας στο ΓΕΜΗ των επιχειρήσεων αυτών), οι οποίες εγγράφονται υποχρεωτικά στο ΓΕΜΗ (σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ.1, εδαφ. α, του ν. 3419/2005).2. Όπως προκύπτει από τις διατάξεις της ΥΑ Κ1-941οικ/27-04-2012 (ΦΕΚ 1468/Β/03-05-2012), από το έγγραφο του ΕΣ (με αρ. πρωτ. 409/01-09-2015) και από το έγγραφο του ΥΠ.ΟΙΚ.ΑΝΑΠΤ. & ΤΟΥΡ. / Γ.Γ.Ε.& Π.Κ. / ΔΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ (με αρ. πρωτ.97333/23-09-2015) «Οι λοιποί υπόχρεοι καταχώρισης στο ΓΕΜΗ, όπως οι ατομικές επιχειρήσεις, …………., θεωρούνται εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.ΜΗ. από την παρέλευση της προθεσμίας απογραφής ……… και διορθώσεις των καταχωρισθέντων στοιχείων γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 3419/2005)».Επίσης όπως είναι γνωστό, η προθεσμία για την απογραφή των λοιπών υπόχρεων (δηλαδή και των ατομικών επιχειρήσεων) έληξε την 15/02/2013 (σύμφωνα με το άρθρο 2, παραγρ. 2, της ΥΑ Κ1-1798οικ/28-09-2012 (ΦΕΚ 26608/Β/30-09-2012),Συνεπώς έκτοτε (από 16/02/2013 και μετά) όλοι οι λοιποί υπόχρεοι και οι ατομικές επιχειρήσεις, θεωρούνται ότι είναι εγγεγραμμένοι στο ΓΕΜΗ και άρα έχουν μερίδα στο ΓΕΜΗ.3. Με βάση τα παραπάνω, για τα υποβαλλόμενα αιτήματα διαγραφής των ατομικών επιχειρήσεων, ισχύουν τα εξής: 3.1. Οι ατομικές επιχειρήσεις (που είχαν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 4-01-2011 και μετέπεσαν από τα μητρώα των Επιμελητηρίων στο ΓΕΜΗ), οι οποίες υποβάλλουν Βεβαιώσεις Διακοπής δραστηριότητας που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ. και που έχουν ημερομηνία διακοπής προγενέστερη της 15/02/2013 (ημερομηνία που έπρεπε να αποκτήσουν μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ.), θα πρέπει να καταχωρούνται μέσω της εφαρμογής του www.businessregistry.gr, μόνο με την αλλαγή status σε διακοπή Δ.Ο.Υ. χωρίς ΚΑΜΙΑ χρέωση.3.2. Οι ατομικές επιχειρήσεις που έχουν αποκτήσει μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ. [δηλαδή α) είχαν κάνει έναρξη δραστηριότητας μετά την 4-01-2011 και υποχρεωτικά γράφηκαν στο ΓΕΜΗ ή β) μετέπεσαν από τα μητρώα των Επιμελητηρίων στο ΓΕΜΗ και θεωρούνται εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.ΜΗ. από την παρέλευση της προθεσμίας απογραφής (της 15/02/2013)], οι οποίες υποβάλλουν Βεβαιώσεις Διακοπής δραστηριότητας που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ. και που έχουν ημερομηνία διακοπής, μεταγενέστερη της ημερομηνίας κτήσης μερίδας στο ΓΕΜΗ και μέχρι 31/12/2014, θα πρέπει να καταχωρούνται μέσω της εφαρμογής του www.businessregistry.gr με λήψη ΚΑΚ και σχετική ανακοίνωση με μοναδική χρέωση 10€ (κόστος καταχώρισης αιτήματος διακοπής) και ΧΩΡΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ του κόστους τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ. για τα έτη 2015 και 2016 (αφού αυτό θεσπίστηκε μετά την διακοπής της δραστηριότητάς τους (δηλαδή από 1/1/2015 και μετά).3.3. Εξυπακούεται ότι : Α) Οι ατομικές επιχειρήσεις που έχουν αποκτήσει μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ., οι οποίες υποβάλλουν Βεβαιώσεις Διακοπής δραστηριότητας που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ. και που έχουν ημερομηνία διακοπής, μεταγενέστερη της ημερομηνίας κτήσης μερίδας στο ΓΕΜΗ και συγκεκριμένα ημερομηνία διακοπής από 1/1/2015 μέχρι 31/12/2015, θα πρέπει να καταχωρούνται μέσω της εφαρμογής του www.businessportal.gr με λήψη ΚΑΚ και σχετική ανακοίνωση με χρέωση 10€ (κόστος καταχώρισης αιτήματος διακοπής) και με ΕΙΣΠΡΑΞΗ του κόστους τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ. για το έτος 2015 και Β) Οι ατομικές επιχειρήσεις που έχουν αποκτήσει μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ., οι οποίες υποβάλλουν Βεβαιώσεις Διακοπής δραστηριότητας που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ. και που έχουν ημερομηνία διακοπής, μεταγενέστερη της ημερομηνίας κτήσης μερίδας στο ΓΕΜΗ και συγκεκριμένα ημερομηνία διακοπής από 1/1/2016 και μετά, θα πρέπει να καταχωρούνται μέσω της εφαρμογής του www.businessportal.gr με λήψη ΚΑΚ και σχετική ανακοίνωση, με χρέωση 10 € (κόστος καταχώρισης αιτήματος διακοπής) και με ΕΙΣΠΡΑΞΗ του κόστους τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ. για το έτος 2016 και εφόσον δεν έχει καταβληθεί και για το έτος 2015.

Σχετικά γεγονότα
Καμία εκδήλωση
Τελευταία τροποποίηση στις%PM, %16 %461 %2016 %13:%Σεπ
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Έναρξη επιχείρησης »