banner

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συνεργασίας

Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Κιλκίς, έχοντας υπόψη:

1. Την διάταξη της παρ. 11 του άρθρου 75 του Νόμου 4497/2017 «περί του θεσμού των Επιμελητηρίων.
2. Την με αριθμό 333/1997 γνωμοδότηση του ΝΣΚ για τις εφαρμοστέες διατάξεις επί προμηθειών των Επιμελητηρίων και περί εκούσιας και όχι υποχρεωτικής υπαγωγής των τελευταίων στη διάταξη του άρθρου 38 του ΠΔ 394/1996.
3. Το Π.Δ. 363/79 ¨Περί του τρόπου ενεργείας υπό των Εμπορικών και Βιομηχανικών – Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων ως και των Χρηματιστηρίων Εμπορευμάτων, προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων κινητών πραγμάτων εν γένει και εκτελέσεως εργασιών¨ σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 ¨Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)¨ (ΦΕΚ 150/Α’/07).
4. Τα άρθρα 82 έως 85 του Ν. 2362/1995 ¨Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες Διατάξεις¨ (ΦΕΚ 247/Α’/95).
5. Το Π.Δ. 60 (ΦΕΚ 64/Α’/16.03.2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, ¨περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών¨, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005».
6. Το άρθρο 57 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ Α’ 125) για την αναστολή ισχύος των διατάξεων του Μέρους Β’ του Ν. 4281/2014.
7. Την με αριθ. 3/18.01.2018/6, πράξη της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Κιλκίς.
Προκειμένου να προβεί στη σύναψη συνεργασίας με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών και αντικείμενο σχετικό με την οργάνωση και διαδικασία είσπραξης συνδρομών από τα μέλη του

Κ Α Λ Ε Ι

Κάθε ενδιαφερόμενο, που πληροί τους όρους της παρούσας να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης, ώστε να ενταχθεί στο Μητρώο Προμηθευτών του Επιμελητηρίου Κιλκίς.
1. Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών στον τομέα της οργάνωσης και διαδικασίας είσπραξης συνδρομών από τα μέλη του, τόσο του τρέχοντος έτους όσο και των παρελθόντων ετών.
2. Η διάρκεια της συνεργασίας και ο τρόπος και το ύψος της αμοιβής του συνεργάτη θα καθοριστεί από την Δ.Ε. του Επιμελητηρίου.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 Τα φυσικά πρόσωπα να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα νομικά πρόσωπα να έχουν την έδρα τους σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (προκειμένου για άνδρες).
 Να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων.
 Να μην διώκονται για κακουργήματα και να μην έχουν καταδικασθεί σε οποιαδήποτε ποινή για τα αδικήματα κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παράβασης του νόμου περί ναρκωτικών, μαστροπείας, λαθρεμπορίας και να μην τελούν δικαστική αντίληψη και απαγόρευση, οι έχοντες εμπορική ιδιότητα να μην τελούν υπό πτώχευση ή να εκκρεμεί έκδοση απόφασης για πτώχευση και τα νομικά πρόσωπα να μην έχουν λυθεί. Για τα νομικά πρόσωπα οι παραπάνω υπό στοιχ. 2 και 3 προϋποθέσεις θα πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο και των νομίμων εκπροσώπων τους.
 Να μην είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.
 Να μην διώκονται και δε μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή πλημμέλημα από δόλο για το οποίο προβλέπεται ποινή φυλακίσεως άνω του έτους ή έχει καταλογιστεί ποινή άνω των έξι μηνών.
 Να αποδέχονται τους όρους της παρούσας προκήρυξης με δήλωσή τους στην Αίτηση Υποψηφιότητας.

Προηγούμενη εμπειρία στον τομέα της παρούσας θα ληφθεί υπόψη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενταχθούν στο Μητρώο Προμηθευτών ως την 16.02.2018 και μέχρι την 12ην ώρα πρωινή στα γραφεία του Επιμελητηρίου Κιλκίς (Στενημάχου 2 – 61100 Κιλκίς, τηλ.: 2341024580), καταθέτοντας σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο:
1. Αίτηση
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια αρχή στην οποία θα δηλώνει ότι πληρούνται οι αναφερόμενες παραπάνω προϋποθέσεις.
Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει συνεργάτες από τους εγγεγραμμένους στο μητρώο προμηθευτών οποτεδήποτε μέσα στη διάρκεια του 2018 ή να κρίνει κατά την απόλυτη κρίση της ότι δεν πληροί κανείς εκ των εγγεγραμμένων τις προϋποθέσεις για την επιλογή του, ως συνεργάτη του.
Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί με την ευθύνη των υπηρεσιακών στελεχών του Επιμελητηρίου, σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας, στον ιστότοπο (site) του Επιμελητηρίου και στον πίνακα ανακοινώσεων του κτιρίου, που στεγάζονται τα γραφεία του.

Ο Πρόεδρος

Παύλος Σπ. Τονικίδης

Σχετικά γεγονότα
Καμία εκδήλωση
Τελευταία τροποποίηση στις%PM, %06 %489 %2018 %12:%Μαρ