banner

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση παροχήςυπηρεσιών εργασιών συντήρησης ανελκυστήρα του κτιρίου τουΕπιμελητηρίου Κιλκίς με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης».

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κιλκίς έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α’ 171/13.11.2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»
2. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την Κ.Υ.Α. 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ 1781/Β’) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

5. Την απόφαση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Κιλκίς της 2/12/2019 για διερεύνηση παρόχου υπηρεσιών συντήρησης ανελκυστήρα και έγκριση πρόσκλησης υποβολής προσφοράς με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Α. Αποφασίζει τη διεξαγωγή της διαδικασίας της απευθείας, σύμφωνα με το Ν. 4412/16 – άρθρο 118, για την παροχή υπηρεσίας «για τη συντήρηση του ανελκυστήρα του κτιρίου του Επιμελητηρίου Κιλκίς».
Β. Ανακοινώνει τη διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση έγγραφων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την παροχή των κάτωθι υπηρεσιών, έτους 2020.

pdf 200

Σχετικά γεγονότα
Καμία εκδήλωση